Luns, 29 Xaneiro 2024

Informes de Osimga sobre o desenvolvemento da sociedade da información en Galicia

PDF

Estudos e informes de referencia sobre o desenvolvemento da sociedade da información e a Administración electrónica de Osimga, relacionados co sector tic, os concellos e as empresas de Galicia:

captura da web de Osimga

O software libre nas empresas TIC

O software libre nas empresas TIC de Galicia en 2022


O Software Libre nas empresas TIC de Galicia en 2021


O Software Libre nas empresas TIC de Galicia. Edición 2020


Informes anteriores:

O Software Libre nas empresas TIC de Galicia. Edición 2019

O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia. Edición 2018

O software libre nas empresas informáticas galegas. Edición 2017

O software libre nas empresas informáticas galegas. Edición 2016

O software libre nas empresas informáticas galegas. Edición 2015

O software libre nas empresas informáticas galegas. Edición 2014

O software libre nas empresas informáticas galegas. Edición 2013

O software libre nas empresas informáticas galegas. Edición 2012

O software libre nos Concellos

O Software Libre nos concellos de Galicia. Edición 2021


O Software Libre nos concellos de Galicia. Edición 2020


O Software Libre nos concellos de Galicia. Edición 2017


Informes anteriores:

O software libre nos concellos de Galicia. Edición 2016

O software libre nos concellos de Galicia. Edición 2013

O software libre nos concellos de Galicia. Edición 2011

O software libre nas empresas

O software libre nas empresas de Galicia. Edición 2022


– O software libre nas empresas de Galicia. Edición 2021


O software libre nas empresas de Galicia. Edición 2018


Informes anteriores:

O software libre nas pequenas e medianas empresas de Galicia. Edición 2017

O software libre nas pequenas e medianas empresas de Galicia. Edición 2016

O software libre nas pequenas e medianas empresas de Galicia. Edición 2015

O software libre nas pequenas e medianas empresas de Galicia. Edición 2014

O software libre nas pequenas e medianas empresas de Galicia. Edición 2012

Mércores, 12 Xullo 2023

Proxectos de Intelixencia Artificial libres

Enlace externo

Desde os asistentes virtuais dos nosos teléfonos intelixentes ata os sistemas de recomendación en plataformas de streaming, a IA revolucionou a forma en que interactuamos coa tecnoloxía. Pero, que é exactamente a Intelixencia Artificial?

Por Intelixencia Artificial a xente asocia o termo coa capacidade das máquinas para realizar tarefas que normalmente requirirían de intelixencia humana. Estas tarefas poden variar desde o recoñecemento de voz e a visión por computadora ata a toma de decisións complexas baseadas en grandes cantidades de datos. A través de sofisticados algoritmos e redes neuronais artificiais, as máquinas poden aprender de forma autónoma, adaptarse a novas situacións e mellorar o seu rendemento co tempo.

A aprendizaxe automática (ou machine learning) é unha rama da IA que permite ás máquinas analizar grandes conxuntos de datos e extraer patróns e coñecementos relevantes sen necesidade de programación explícita. En lugar de seguir instrucións precisas, as máquinas aprenden a partir de exemplos e experiencias, o que lles permite realizar tarefas complexas como o recoñecemento facial, a tradución de idiomas e a condución autónoma.

Outro aspecto fundamental da Intelixencia Artificial é o procesamento da linguaxe natural, que permite ás máquinas comprender e xerar linguaxe humana. Isto levou ao desenvolvemento de asistentes virtuais que poden responder preguntas, realizar tarefas e manter conversacións fluídas cos usuarios.

Proxectos de Intelixencia Artificial libres

Aprendizaxe automática e aprendizaxe profunda

En esencia, a aprendizaxe automática é a práctica de utilizar algoritmos para analizar datos, aprender deles e, a continuación, facer unha determinación ou predición. Neste caso a máquina adéstrase utilizando grandes cantidades de datos.

A aprendizaxe profunda é un subconxunto da aprendizaxe automática que utiliza redes neuronais artificiais multicapa para ofrecer a máxima precisión en tarefas como a detección de obxectos, o recoñecemento de voz e a tradución de idiomas, entre outras.

Desafíos actuais e futuros

A automatización impulsada pola IA expón desafíos e oportunidades no ámbito laboral, xa que certos traballos poderían ser substituídos por máquinas intelixentes. É crucial abordar estas preocupacións de maneira responsable, fomentando a reeducación e a creación de empregos en áreas que requiren habilidades humanas únicas, como a creatividade, o xuízo ético e a empatía.

Ademais, a ética e a transparencia son aspectos cruciais a considerar no desenvolvemento e aplicación da Intelixencia Artificial. Os algoritmos de IA poden estar errados ou perpetuar prexuízos existentes se os datos utilizados para adestralos son parciais ou discriminatorios. Por tanto, é esencial que os investigadores e desenvolvedores de IA traballen en colaboración con expertos en ética para garantir que os sistemas de IA sexan imparciais, equitativos e respecten os dereitos fundamentais das persoas.

Bibliotecas e aplicacións de Intelixencia Artificial de código aberto

A Intelixencia Artificial experimentou un crecemento exponencial nas últimas décadas, e gran parte deste avance débese á colaboración e ao enfoque de código aberto. O movemento de software libre democratizou a IA, permitindo que desenvolvedores, investigadores e entusiastas de todo o mundo contribúan e accedan a potentes ferramentas de IA de forma gratuíta.

Algúns exemplos das aplicacións e bibliotecas de IA de código aberto máis destacadas, ou que teñen un gran impacto na comunidade tecnolóxica actual son:

TensorFlow

TensorFlow. Unha biblioteca de IA de código aberto amplamente utilizada e de gran popularidade. Permite construír e adestrar redes neuronais de forma eficiente e escalable, e utilízase nunha ampla gama de aplicacións, desde o recoñecemento de imaxes ata o procesamento da linguaxe natural. TensorFlow conta cunha comunidade activa e numerosos recursos, o que facilita a súa aprendizaxe e uso.

PyTorch

PyTorch. Outra biblioteca de IA de código aberto que se volveu moi popular, especialmente no campo da aprendizaxe profunda. É unha biblioteca tensorial optimizada para a aprendizaxe profunda mediante GPU e CPU. PyTorch proporciona un enfoque máis dinámico e flexible para construír modelos de IA. A súa facilidade de uso e a súa interface intuitiva fixeron de PyTorch unha opción preferida para moitos investigadores e desenvolvedores.

Keras. Keras é unha biblioteca de alto nivel que se executa sobre TensorFlow e permite construír modelos de IA de maneira rápida e sinxela. O seu enfoque orientado ao usuario e o seu deseño modular facilitan a experimentación e o desenvolvemento de prototipos. Keras converteuse nunha opción popular para aqueles que se están iniciando na IA debido á súa curva de aprendizaxe suave.

Keras é utilizado polo CERN, a NASA e outras organizacións científicas de todo o mundo. Ten a flexibilidade de baixo nivel necesaria para implementalo en investigación, á vez que ofrece funcións opcionais de alto nivel para acelerar os ciclos de experimentación.

scikit-learn. Se estás interesado en aplicar técnicas de aprendizaxe automática clásicas, scikit-learn é unha biblioteca esencial. Esta biblioteca de código aberto é fácil de usar e proporciona unha ampla gama de algoritmos e ferramentas para a análise de datos e a construción de modelos preditivos. scikit-learn é unha excelente opción tanto para principiantes como para expertos en aprendizaxe automática.

Gymnasium. Unha librería Python de código aberto para desenvolver e comparar algoritmos de aprendizaxe por reforzo proporcionando unha API estándar para comunicarse entre algoritmos de aprendizaxe e contornas, así como un conxunto estándar de contornas compatibles con esa API. Trátase dunha bifurcación da biblioteca Gym de OpenAI por parte dos seus mantedores (OpenAI traspasou o mantemento hai uns anos a un equipo externo), e é onde se realizará o mantemento no futuro.

XGBoost. Librería distribuída optimizada de árbore de decisións, deseñada para ser altamente eficiente, flexible e portable. Implementa algoritmos de aprendizaxe automática no marco do Gradient Boosting. XGBoost proporciona unha árbore paralela de reforzo (tamén coñecido como GBDT, GBM) que resolve moitos problemas de ciencia de datos dunha maneira rápida e precisa. O mesmo código execútase nas principais contornas distribuídas (Hadoop, SGE, MPI) e pode resolver problemas máis aló de miles de millóns de exemplos.

Open Assistant

Open Assistant. Modelo lingüístico baseado en chat, IA conversacional.

Hugging Face. API de chat de modelo lingüístico amplo.

Stable Diffusion

Stable Diffusion. Modelo de difusión latente de texto a imaxe capaz de xerar imaxes fotorrealistas a partir de calquera entrada de texto, cultiva a liberdade autónoma para producir imaxes incribles e permite a miles de persoas crear arte asombrosa en cuestión de segundos.

Whisper. Trátase dun modelo de recoñecemento da fala de uso xeral, que se adestra en diversas tarefas de procesamento da fala, como o recoñecemento da fala multilingüe, a tradución, a identificación da linguaxe falada e a detección da actividade da voz.

Whisper é un sistema de recoñecemento automático da fala (ASR) adestrado con 680.000 horas de datos supervisados multilingües e multitarea recolleitos da web. Supón un salto con respecto ás tecnoloxías de recoñecemento da fala existentes.

Estas son só algunhas das moitas aplicacións e bibliotecas de IA de código aberto dispoñibles na actualidade. O movemento de software libre fomentou a colaboración e a innovación, permitindo aos desenvolvedores acceder a ferramentas de vangarda e contribuír á súa mellora continua.

Ademais, o código aberto fomenta a transparencia e a confianza nos sistemas de IA, xa que calquera persoa pode examinar e auditar o código. A colaboración e o acceso aberto ás ferramentas de IA non só democratizan a tecnoloxía, senón que tamén promoven un enfoque ético e responsable na súa implementación. Grazas ás aplicacións e bibliotecas de IA de código aberto, o poder da IA está ao alcance de todos, e o seu impacto na nosa sociedade e nas nosas vidas só segue crecendo.

Martes, 11 Xullo 2023

Balance do plan de acción 2022

PDF

O plan de Software Libre recolle os compromisos, obxectivos e actividades promovidas dende a administración pública para o fomento do uso de Software Libre en Galicia. Unha tarefa importante deste plan é sen dúbida o seguimento continuo das actuacións así como a análise dos resultados e obxectivos acadados, como parte da estratexia de mellora continua na definición de novas actuacións dirixidas a incrementar o uso e o coñecemento das solucións tecnolóxicas baseadas no software libre, que poidan servir de ferramenta transversal para a consecución dos obxectivos definidos na Axenda Dixital 2030.

Así pois, neste documento preséntase o balance das actuacións para o fomento do software libre desenvolvidas durante o exercicio 2022, ano no que se realizaron ata 100 actuacións dirixidas tanto á cidadanía en xeral como ao sector empresarial en particular, así como á propia administración pública. Cómpre destacar que parte destas actuacións supuxeron arredor de 24.000 horas de formación en software libre a máis de 18.800 persoas.

No ámbito do tecido empresarial galego, destacar que o GaiásTech seguiu a ser o punto de referencia que aglutinou a maioría das actividades de fomento do software libre empresarial. Gran parte da súa oferta formativa estivo relacionada con tecnoloxías libres ou metodoloxías ou tecnoloxías TIC de carácter xenérico. Incorporouse unha nova solución ao GaiásTech Cloud, que conta xa cun total de 12 solucións. Pola súa parte dende o portal mancomun.gal reforzouse a difusión de solucións TIC cunha serie de podcast sobre ferramentas libres de interese para as empresas, un artigo tecnolóxico para fomentar a elección de software libre respecto a outras solucións de dixitalización dentro do programa Kit Dixital, e a realización de entrevistas de casos de éxito de implantación de solucións de software libre en empresas.

No relativo á cidadanía en xeral, podemos destacar que durante este ano mantívose a difusión a través do portal Mancomún, con máis de 400 novas publicadas. O podcast de Mancomún consolidouse como unha nova forma de difusión, que non deixa de medrar en oíntes. Pola súa parte, grazas á colaboración cos diferentes axentes do software libre de Galicia conseguiuse a realización dun total de 97 actividades ao longo da xeografía galega, superando as realizadas no 2021 e recuperando valores previos a pandemia de COVID19, onde se viran moi reducidas por motivo das restricións sanitarias e que, combinando formatos presencias e online, chegaron a un gran número de persoas. Todas estas actividades foron de carácter gratuíto e abertas ao público xeral, relacionadas con temáticas diversas tanto no ámbito do software como do hardware libre.

Por último, pero non menos importante, destacar no ámbito da administración pública, a liberación de dun novo proxecto como software libre por parte da Xunta de Galicia; a difusión e formación en software libre para o persoal ao servizo da administración así como a evolución continua da plataforma corporativa de desenvolvemento de aplicacións na que maioritariamente se inclúen solucións libres. Este ano tamén se publicou unha nova guía de boas prácticas para liberación de contidos e software, iniciativa pioneira por parte dunha administración pública, e que tivo moi boa acollida por parte da comunidade de Software Libre.

Martes, 11 Xullo 2023

Plan de Software Libre 2023

PDF

O plan de Software Libre recolle os compromisos, obxectivos e actividades promovidas dende a administración pública en colaboración cos axentes galegos do Software Libre para a difusión e o fomento do uso de Software Libre en Galicia en tres ámbitos principais de actuación: empresas, cidadanía e a propia administración pública.

A Oficina de Software Libre da Xunta de Galicia, encadrada na Área de Sociedade Dixital da AMTEGA, é a encargada de canalizar todas as accións recollidas neste plan, así como asesorar aos distintos axentes do goberno rexional en materia de software libre e datos abertos. Ofrece, ademais, labores de asesoramento e difusión a outras administracións locais, así como ao sector privado e á cidadanía.

O fomento do uso do Software Libre nas empresas é un dos ámbitos de actuación aos que a Amtega presta especial atención como medio para contribuír á mellora da eficacia e competitividade deste sector.

Ademais das actuacións coordinadas pola Oficina de Software Libre da Amtega, cóntase tamén coa colaboración de AGASOL (Asociación de Empresas Galegas de Software Libre).

Outro dos eixos nos que se enfocan as actuacións de fomento e difusión do software libre dende a Amtega é a cidadanía. Neste ámbito a Amtega manterá a colaboración cos diversos axentes do ecosistema galego do software libre, como as Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre (AGUSL), o Consorcio Interuniversitario de Galicia (CIXUG) e os Colexios Profesionais, para a organización de actividades de promoción de Software e Hardware Libre para diferentes colectivos da cidadanía. Destacando tamén as actuacións que se promoverán a través da Rede CeMIT.

No eido da administración pública, as principais liñas de actuación consistirán en manter a aposta pola reutilización de software libre para o desenvolvemento de novos servizos, mediante o asesoramento e a difusión entre os responsables TIC de casos de éxito doutras administracións públicas; a difusión dos casos de éxito propios fóra da nosa comunidade; así como o fomento da publicación e liberación de novas solucións de software desenvolvidas pola Xunta de Galicia.

O portal mancomun.gal manterase como o portal público de referencia na difusión de software libre en Galicia. Nel, a Oficina de Software Libre da Amtega recolle as novas e a actualidade do ecosistema galego, ademais de servir de canle a través da que se dará conta das actuacións promovidas pola Amtega para o fomento do software libre na comunidade.

Como se vén facendo de xeito habitual, a través do portal reforzaránse outras actuacións que se veñen levando a cabo para a difusión do software libre entre a cidadanía, incorporando novos medios de difusión e potenciando a elaboración de material audiovisual, que complemente as outras liñas de actuación, como entrevistas, videotitoriais, pílulas informativas ou reportaxes sobre eventos.

Luns, 19 Setembro 2022

Guía de Boas Prácticas para Liberación de Contidos e Software

PDF

No ano 2014 a Xunta de Galicia presentou dúas guías de boas prácticas para a liberación de contidos e para a liberación de proxectos software como software libre. Esta iniciativa foi pioneira no seu momento, como aposta pola difusión e fomento do software libre por parte dunha administración pública.

Esta nova guía que se presenta, foi creada dende un principio pensando non tanto como guía de uso interno, senón para o público xeral. É por isto que se lle deu un estilo máis didáctico, tratando de achegar os contidos dun xeito e cunha linguaxe máis cotián. É por isto que tamén se xuntou nunha única publicación as dúas guías anteriores, para ter un único documento de referencia e porque ao final, os procesos de liberación de contidos e software, aínda que con particularidades propias, están baseados nos mesmos principios.

A guía comeza cunha introdución á Propiedade Intelectual e normativas que a regulan, nunha linguaxe simple que poida ser entendida por todo o mundo. Explícase o concepto de licenza de uso, que tipos de licenzas hai no eido do software libre, que implicacións ten apostar por un tipo ou por outras ou as compatibilidades e incompatibilidades que hai entre elas. Segundo se vai adentrando máis nela, o lector ou lectora, atopará cales son os pasos a seguir e os aspectos que ter en conta para publicar contidos con licenzas libres e tamén como publicar un proxecto software baixo unha licenza destas características.

Xoves, 15 Setembro 2022

Base Topográfica de Galicia 2020

Enlace externo

A Oficina de Coordinación de Software Libre elaborou este Geopackage co fin de dispoñer dunha versión da BTG que inclúa simboloxía nun formato estándar aberto.

Para a súa elaboración partiuse dos datos da BTG publicados no centro oficial de descarga de cartografía da Xunta de Galicia, e do ficheiro de simboloxía publicado en formato LYR.

Para máis información sobre estes datos e a súa licenza pode consultar a información na páxina correspondente do portal de Información Xeográfica de Galicia.

Contido do Geopackage:

  • O listado de capas da BTG 2020 oficial obtido a partir do empaquetado dos ficheiros Shape orixinais.
  • A simboloxía para o seu uso en QGIS, contendo toda a información que QGIS xestiona para a representación dunha xeometría e os seus atributos, incluídos a definición de símbolos, tamaños, rotacións, etiquetado, filtros, etc. Obtida a partir da transformación da simboloxía LYR a formato QML para QGIS.
  • Un proxecto predefinido de QGIS coas capas da BTG 2020 agrupadas e ordenadas e coa simboloxía aplicada.

Mércores, 22 Xuño 2022

Plan de Software Libre 2022

PDF

A Amtega renova un ano máis a súa aposta polo software libre, mediante a realización de diversas actuacións que se desenvolverán para a difusión de solucións tecnolóxicas de software libre.O plan de Software Libre recolle os compromisos, obxectivos e actividades promovidas dende a administración pública en colaboración cos axentes galegos do Software Libre para a difusión e o fomento do uso de Software Libre en Galicia en tres ámbitos principais de actuación: cidadanía, empresas e a propia administración pública.

Estas actuacións serán desenvolvidas un ano máis contando coa colaboración de diferentes axentes do tecido do software libre en Galicia como son a asociación de empresas de software libre de Galicia (AGASOL), as asociacións de usuarios e usuarias de software libre (AGUSL), as universidades galegas (CIXUG), os colexios profesionais de informática, etc. Todos eles contarán co apoio da AMTEGA e a súa Oficina de Software Libre para maximizar a coordinación e obtención de resultados.

Dentro do ámbito empresarial, o GAIASTECH será o elemento central ao redor do que pivotarán as actuacións de fomento das TIC en xeral e do Software Libre en particular, con especial atención ás tecnoloxías emerxentes, que permitan enriquecer o tecido empresarial galego. As actuacións enfocaranse a promover a oferta de solucións de calidade baseadas en software libre dirixida ás empresas, a través de sesións de difusión no propio centro, a través da difusión no portal mancomun.gal e do resto de canles dixitais da Amtega. Os estudos do Observatorio da Sociedade da Información e Modernización de Galicia (OSIMGA) sobre a evolución do uso do software libre serven de base para coñecer e responder o máis axeitadamente posible as necesidades das empresas galegas.

Rede CeMIT, a colaboración coas AGUSL e o CIXUG no eido universitario. Reforzarase a difusión do software libre para a cidadanía, igual que no caso das empresas, a través do portal mancomun.gal, incorporando novos medios de difusión potenciando a elaboración de material audiovisual, que complemente as outras liñas de actuación.

Luns, 28 Marzo 2022

Reedición del manual «Construcción de prototipos con Arduino» de Amigus Labs

Enlace externo

Amigus Labs reeditan, actualizando contenidos y lanzando la versión en español e inglés de su manual «Construcción de prototipos con Arduino«, que utilizaron durante los años pasados en numerosos talleres que han realizado.

portada

Aprende de una manera sencilla a programar con Arduino y crear pequeños prototipos funcionales, así como ejercicios que te iniciarán en el apasionante mundo de Arduino.

imagen

El libro está enfocado a todo tipo de público desde niños, familias, profesores… para su uso tanto en clase, como en casa o laboratorios.

Más información y descarga del libro en los diferentes idiomas

Mércores, 16 Marzo 2022

Balance do plan de acción 2021

PDF

A avaliación das actividades realizadas así como a análise dos obxectivos alcanzados son dous piares fundamentais de toda estratexia de mellora continua. Por esta razón, a AMTEGA vén realizando cada ano estas dúas prácticas como eixo fundamental da súa política de software libre.

Así pois, neste documento preséntase o balance das actuacións para o fomento do software libre desenvolvidas durante o exercicio 2021. Así pois realizáronse 79 actuacións dirixidas tanto á cidadanía en xeral como ao sector empresarial en particular, así como á propia administración pública. Cómpre destacar que parte destas actuacións supuxeron case 25.000 horas de formación en software libre a preto de 17.200 persoas.

No ámbito do tecido empresarial galego, destacar que o Centro Demostrador TIC seguíu a ser o punto de referencia que aglutinou a maioría das actividades de fomento do software libre empresarial, ata a posta en funcionamento do GaiásTech na segunda metade do ano, pasando a asumir esta labor. Así podemos destacar, que case o 90% da súa oferta formativa estivo relacionada con tecnoloxías libres ou metodoloxías ou tecnoloxías TIC de carácter xenérico. Durante o 2021 algo máis de 150 empresas galegas participaron nas ac- tividades desenvolvidas sobre solucións de software libre. Incorporouse unha nova solución ao GaiásTech Cloud, que conta xa cun total de 11 solucións. Pola súa parte dende o portal reforzouse a difusión de solucións TIC, artigos tecnolóxicos, cunha serie sobre ciberseguridade, e entrevistas de casos de éxito de implantación de solucións de software libre en empresas.

No relativo á cidadanía en xeral, podemos destacar que durante este ano mantívose a di- fusión a través do portal Mancomún, con máis de 400 novas publicadas no mesmo. O podcast de Mancomún consolidouse como unha nova forma de difusión, que non deixa de medrar en oíntes. Pola súa parte, grazas á colaboración cos diferentes axentes do software libre de Galicia conseguiuse a realización dun total de 75 actividades ao longo da xeografía galega, duplicando as realizadas no 2020 onde se viran moi reducidas por motivo das restricións fronte á COVID19, e que combinando formatos presencias e online, chega- ron a un gran número de persoas. Todas estas actividades foron de carácter gratuíto e abertas ao público xeral relacionadas con temáticas diversas tanto no ámbito do software como do hardware libre.

Por último, pero non menos importante, destacar no ámbito da administración pública, a liberación de dun novo proxecto como software libre por parte da Xunta de Galicia; a difusión e formación en software libre para o persoal ao servizo da administración así como a evolución continua da plataforma corporativa de desenvolvemento de aplicacións na que maioritariamente se inclúen solucións libres.

Luns, 17 Xaneiro 2022

O folleto “Diñeiro público? Código público!” dispoñible en Español

Enlace externo

O folleto “Diñeiro público? Código público!” está agora traducido ao Español, e levouse a cabo un evento para compartir esta noticia coa comunidade.

O folleto, dedicado ás administracións públicas, resume a experiencia de moitos anos da FSFE engadindo coñecementos de expertos destacados en varias áreas das tecnoloxías da información e comunicacións.

portada

O folleto axuda tamén aos lectores para entender o Software Libre e os seus beneficios para unha infraestrutura pública dixital moderna. Os temas candentes cubertos inclúen a maneira de evitar o bloqueo por parte do vendedor, melloras da seguridade informática a través da apertura, a exploración de diferentes modelos de negocio, como manexar os problemas de licitación, e aprender sobre as aproximacións novas nas cidades intelixentes.

Máis información

Xoves, 13 Xaneiro 2022

Guía de Writer para usuarios de macOS

Enlace externo

Grazas ao esforzo de Jean H. Weber do Equipo de Documentación de LibreOffice, xa está dispoñible para a súa descarga unha edición especial da Guía de Writer 7.2 para usuarios de macOS.

portada

“Os cambios inclúen a tradución das teclas do teclado dos valores predeterminados de Windows-GNU/Linux aos seus equivalentes en Mac; a substitución das capturas de pantalla de Windows-GNU/Linux polos seus equivalentes en Mac … a reformulación dalgunhas seccións segundo sexa necesario”. Dixo Jean no seu anuncio á lista de correo da lista de documentación.

Máis información

Luns, 27 Setembro 2021

Informe de la Linux Foundation avisando de la demanda de profesionales en software libre

Enlace externo

The Linux Foundation y edX han presentado un informe sobre el estado de la demanda de profesionales especializados en software libre donde participaron 200 directores de contratación técnica y 750 profesionales de software libre.

Gran parte del mundo está recuperándose de los bloqueos económicos de la COVID-19, y la contratación de personas con las aptitudes adecuadas está resultando un reto. La brecha de talento que existía antes de la pandemia en el sector tecnológico, se agravó debido a la aceleración de la adopción de la nube, ya que el trabajo a distancia se ha generalizado. Con la escasez de talento en todo el mundo, la formación del personal existente se volvió aún más importante para satisfacer las necesidades de las migraciones a la nube y aprovechar las tecnologías de software libre vinculadas a esas migraciones.

Para lanzar luz sobre estos cambios y desafíos, la Linux Foundation, una vez más, se asoció con edX para producir el 9º informe anual de empleos de software libre. El informe de 2021 proporciona información procesable sobre el estado del talento de software libre y proporciona a los profesionales de TI una visión clara e imparcial sobre qué habilidades son más demandadas.

Más información

Martes, 7 Setembro 2021

Serie de Artigos TIC – Ciberseguridade orientada a empresa: Antivirus e VPN

PDF

Seguimos coa serie de artigos sobre “Ciberseguridade orientada a empresa”, unha colección de ferramentas de software libre e consellos que nos axuden a mellorar a ciberseguridade da nosa empresa.

Na primeira entrega sobre ciberseguridade, fixemos unha pequena introdución a este tema e falamos en profundidade sobre a xestión dos contrasinais, recomendando varios xestores de contrasinais de software libre que nos gustan especialmente. Na segunda entrega, explicamos o dobre factor de autenticación e a importancia das copias de seguridade, ademais de ver varias aplicacións para solucionar estes problemas.

imagen

Neste terceiro artigo, falaremos do uso de antivirus e VPN’s para mellorar a nosa seguridade dixital.

Antivirus recomendados de software libre

ClamAV
Bullguard
Armadito Antivirus
Proxecto OpenAntiVirus

Servicios de VPN recomendados

ProtonVPN
Mullvad
IVPN

Esperamos que esta colección de ferramentas de software libre e consellos vos axuden a mellorar a ciberseguridade na vosa empresa.

Recordade que para complementar esta serie de artigos, estamos publicando unha serie de podcast sobre ciberseguridade, onde entrevistaremos a especialistas da materia. Esperamos que vos gusten.

Martes, 17 Agosto 2021

Serie de Artigos TIC – Ciberseguridade orientada a empresa: Dobre factor de autenticación e copias de seguridade

PDF

Seguimos coa serie de artigos sobre “Ciberseguridade orientada a empresa”, unha colección de ferramentas de software libre e consellos que nos axuden a mellorar a ciberseguridade da nosa empresa.

Na primeira entrega sobre ciberseguridade, fixemos unha pequena introdución a este tema e falamos en profundidade sobre a xestión dos contrasinais, recomendando varios xestores de contrasinais de software libre que nos gustan especialmente.

Neste segundo artigo, falamos dos sistemas de dobre factor de autenticación (2FA) e das copias de seguridade, e a súa importancia fronte a unha catástrofe dixital.

Aplicacións das que falamos no artigo:

imagen

Dobre factor de autenticación (2FA)

andOTP
FreeOTP
Authenticator

icono

Copias de seguridade

Grsync
BackupPC
Bacula
FreeFileSync

Esperamos que esta colección de ferramentas de software libre e consellos vos axuden a mellorar a ciberseguridade na vosa empresa.

Recordade que para complementar esta serie de artigos, publicaremos dentro dunhas semanas unha serie de podcast sobre ciberseguridade, onde entrevistaremos a especialistas da materia. Esperamos que vos gusten.

Martes, 13 Xullo 2021

Guía de iniciación de LibreOffice 7.1

Enlace externo

O equipo de documentación de LibreOffice anunciou a dispoñibilidade da Guía de iniciación 7.1, guía introdutoria para todos os lectores que necesiten empezar a utilizar a suite LibreOffice.

Cubrindo todos os módulos de LibreOffice, desde a folla de cálculo Calc ata a base de datos Basee e incluíndo capítulos sobre a configuración da suite así como a codificación de macros, a Guía de iniciación 7.1 é un valioso compañeiro para as organizacións que deben despregar a documentación sobre LibreOffice xunto coa suite de software nas súas oficinas e tamén nos fogares dos usuarios.

A Guía está dispoñible en formato PDF e forma parte da Biblioteca LibreOffice, un conxunto de guías avanzadas para a suite de produtividade LibreOffice.

Máis información

Xoves, 27 Maio 2021

Informe sobre a implementación da Directiva INSPIRE en España

Enlace externo

A Directiva INSPIRE 2007/2/CE establece que os Estados membros deben levar a cabo un seguimento da aplicación e utilización das súas infraestruturas de información espacial para cumprir coa Directiva e que deben elaborar un informe sobre diferentes aspectos do grao de desenvolvemento da aplicación de INSPIRE. Tanto o seguimento como o informe está regulado pola Decisión de Execución (UE) 2019/1372 da Comisión, do 19 de agosto de 2019.

imagen

A Comisión europea publicou os chamados Country Fiche, un resumo sobre os mecanismos de coordinación e aseguramento da calidade, funcionamento e coordinación da infraestrutura, utilización da IDE, posta en común dos datos e aspectos de custo-beneficio.

imagen

A Country Fiche de España mostra o uso anual dos servizos de rede dos conxuntos de datos contidos no Catálogo Oficial de Datos e Servizos INSPIRE (CODSI) de IDEE e que no seguimento infórmase da súa dispoñibilidade, accesibilidade e interoperabilidade.

imagen

Máis información

Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal