Venres, 16 Febreiro 2024

Proxectos libres de IA – A evolución dos LLMs

Vídeo

Empezamos coa publicación dunha serie de artigos sobre proxectos libres relacionados coa Intelixencia Articial. Neste primeiro artigo faremos un repaso aos Modelos de Linguaxe Grande, máis coñecidos como LLMs.

Intelixencia Artificial
Cabeza de persoa rodeada dun casco de conexións electrónicas

LLMs

Os LLMs, ou “Large Language Models” (Modelos de Linguaxe Grande), son sistemas de intelixencia artificial deseñados para entender, xerar e traballar con texto de maneira avanzada. Estos modelos son adestrados con enormes cantidades de datos textuais para aprender patróns de linguaxe, gramática, e incluso estilo e contexto.

A súa capacidade para procesar e xerar linguaxe fainos ferramentas poderosas para unha variedade de aplicacións, incluíndo tradución automática, xeración de texto, sumarización, e outros. Estos sistemas experimentaron un aumento da súa popularidade desde principios do ano 2023.

Os LLM libres, distínguense por ser desenvolvidos e distribuídos baixo licenzas que permiten a calquera acceder, modificar e compartir o código fonte. Isto ten varias implicacións importantes:

Transparencia. Ao ser abertos, é posible revisar e entender como funcionan estes modelos, o que contribúe a un maior entendemento dos seus mecanismos e limitacións.
Personalización. Os usuarios poden adaptar os modelos ás súas necesidades específicas, mellorando ou modificando o seu comportamento segundo requiran os seus proxectos.
Comunidade e colaboración. Fomenta unha comunidade de desenvolvedores e usuarios que colaboran para mellorar o modelo, compartir solucións e crear novas aplicacións.
Accesibilidade. Ao estar dispoñibles de maneira gratuita, reducen as barreiras de entrada para individuos e organizacións que desexan explorar ou utilizar intelixencia artificial, democratizando o acceso a tecnoloxías avanzadas.
Ética e responsabilidade. A filosofía do software libre promove un debate aberto sobre o uso ético da intelixencia artificial, incluíndo a preocupación pola privacidade, o sesgo dos datos e o impacto social dos LLM.

LLMs libres

Exemplos de LLMs libres

GPT-Neo e GPT-NeoX. Desenvolvidos por EleutherAI, estes modelos son alternativas de código aberto ás versións comerciais de GPT (Generative Pre-trained Transformer) de OpenAI. GPT-Neo e GPT-NeoX están deseñados para ser escalables e accesibles, permitindo aos investigadores e desenvolvedores traballar con tecnoloxía punteira en procesamento de linguaxe natural (PLN) sen restricións de licenza.
GPT-J. Tamén unha iniciativa de EleutherAI, GPT-J é un modelo de linguaxe de gran escala que destaca pola súa capacidade de xeración de texto e comprensión.
Stable Diffusion. Aínda que é máis coñecido como un modelo de xeración de imaxes, Stable Diffusion tamén inclúe capacidades de procesamento de texto a través de CLIP, un modelo que pode entender e xerar descricións a partir de imaxes. É un proxecto de código aberto que fomenta a innovación en varios campos da IA.
Bloom: Desenvolvido por Hugging Face e BigScience, adestrado nun conxunto de datos masivo de texto e código.
LaMDA. Desenvolvido por Google AI, coñecido pola súa capacidade para xerar conversas fluídas e coherentes.
Megatron-Turing NLG. Desenvolvido por NVIDIA e Microsoft, adestrado nun conxunto de datos de texto e código con enfoque en tarefas de linguaxe natural.
WuDao 2.0. Desenvolvido pola Academia de Intelixencia Artificial de Beijing (BAAI), adestrado principalmente en chinés, pero tamén con capacidades en inglés.
BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) é un modelo desenvolvido por Google que foi pioneiro no uso de transformadores para entender o contexto das palabras nun texto de forma bidireccional. Aínda que o BERT orixinal non é un LLM no mesmo sentido que os modelos GPT, a súa arquitectura abriu o camiño para o desenvolvemento de moitos modelos derivados que son libres.
RoBERTa. Desenvolvido por Facebook AI, RoBERTa é unha optimización de BERT que mellora o seu rendemento mediante o axuste do proceso de adestramento e o aumento da cantidade de datos de adestramento.
XLNet. XLNet é outro modelo baseado en transformadores, desenvolvido por Google Brain e Carnegie Mellon University, que supera a BERT en varias tarefas de comprensión de texto.
OpenAI’s GPT-2. Aínda que OpenAI limitou inicialmente o acceso ao seu modelo GPT-3 debido a preocupacións sobre o seu potencial mal uso, a versión anterior, GPT-2, foi liberada completamente como código aberto. Isto permitiu a investigadores e desenvolvedores explorar e experimentar coas capacidades do modelo.
FairSeq. Desenvolvido por Facebook AI Research, FairSeq é unha biblioteca de aprendizaxe profunda para secuencia a secuencia (seq2seq) que inclúe implementacións de BART, RoBERTa, e outros modelos baseados en transformadores. Aínda que FairSeq en si mesmo é máis un marco de traballo que un modelo específico, proporciona as ferramentas necesarias para adestrar e despregar LLMs.
TensorFlow Model Garden. Aínda que TensorFlow en si mesmo é unha biblioteca de aprendizaxe automática de código aberto desenvolvida por Google, o Model Garden ofrece un conxunto de modelos pre-adestrados e implementacións que inclúen técnicas de última xeración.
AllenNLP. Desenvolvido polo Allen Institute for AI, AllenNLP é unha plataforma de código aberto deseñada para a investigación en PLN. Ofrece unha ampla gama de modelos pre-adestrados e ferramentas para facilitar a experimentación en comprensión de lectura, inferencia textual, e máis.

Estes modelos e ferramentas representan só unha mostra do amplo e crecente ecosistema de intelixencia artificial libre e de código aberto. A dispoñibilidade destes recursos permite a unha ampla gama de usuarios, dende investigadores ata entusiastas, explorar as fronteiras da tecnoloxía de IA e contribuír ao seu desenvolvemento de forma colaborativa.

Plataformas de acceso a LLMs

Para acceder a estes recursos dunha forma sinxela, pódese facer a través de plataformas en liña como:

Hugging Face. Ofrece unha ampla gama de LLMs pre-adestrados, incluíndo algúns de código aberto como Bloom e LaMDA, con interfaces fáciles de usar para a súa implementación.
Google AI Platform. Proporciona acceso a algúns dos seus LLMs máis avanzados, como LaMDA e Meena.
DeepMind. Ofrece acceso a algúns dos seus LLMs de investigación, como Gopher e Gato.

Problemas dos LLMs

Ainda que esta tecnoloxía ten un gran potencial, hai que ter en conta que poden presentarse diferentes problemas co seu uso:

Sesgos. Os LLMs poden herdar sesgos presentes nos datos de adestramento, o que pode xerar resultados discriminatorios ou inxustos. Por exemplo, se un LLM adestrase con un conxunto de datos que contén principalmente textos escritos por homes, é probable que xere resultados que favorezan aos homes.
Interpretabilidade. A complexidade dos LLMs dificulta a comprensión de como funcionan e por que xeran certos resultados. Isto pode dificultar a detección de erros ou sesgos no modelo, así como a confianza nas súas decisións.
Seguridade e ética. É importante utilizar os LLMs de forma responsable e ética para evitar o seu uso con fins maliciosos. Os LLMs poderían ser utilizados para xerar contido falso, propaganda ou para manipular ás persoas.

Evolución dos modelos

Ao longo dos últimos anos, estes modelos tiveron unha rápida evolución que podemos resumir nos seguintes puntos:

Aumento do tamaño e a complexidade. Os LLMs experimentaron un crecemento exponencial no seu tamaño, con algúns modelos actuais que albergan miles de millóns de parámetros, o que lles permite procesar información con maior precisión e xerar resultados máis complexos.
Mellora na xeración de texto creativo. Os LLMs agora poden escribir poemas, historias, guións e mesmo código cun nivel de calidade comparable ao dun humano.
Desenvolvemento de novas aplicacións. Implementáronse LLMs en diversos campos como a educación, a atención sanitaria, o servizo ao cliente e o desenvolvemento de software, entre outros. No ámbito educativo, por exemplo, utilizanse LLMs para crear plataformas de aprendizaxe personalizadas que se adaptan ás necesidades de cada estudante.

En conclusión, nos últimos anos tiveron lugar grandes avances no campo dos LLMs. Estes modelos teñen o potencial de transformar a forma en que interactuamos coas computadoras e o mundo que nos rodea. Non obstante, aínda hai desafíos que abordar, como os sesgos, a interpretabilidade e a seguridade, para garantir un desenvolvemento e uso responsable desta tecnoloxía.

Pílula en vídeo do artigo

Xoves, 11 Xaneiro 2024

Aplicacións libres orientadas a empresa – sincronizador de carpetas

Vídeo

Nesta entrega analizaremos outra ferramenta fundamental para o traballo e a seguridade dixital. FreeFileSync é un software de sincronización de carpetas que crea e xestiona copias de seguridade de todos os teus ficheiros importantes. FreeFileSync determina as diferenzas entre unha carpeta de orixe e unha carpeta de destino e transfire só a cantidade mínima de datos necesaria. É unha ferramenta de software libre, dispoñible para sistemas operativos Windows, macOS e GNU/Linux.

Portada de Aplicacións libres orientadas a empresa - sincronizador de carpetas

FreeFileSync é axeitado para todos aqueles que desexan facer copias de seguridade dos seus ficheiros importantes regularmente. A idea é configurar unha sincronización unha vez e usarla dende ese momento en diante. Isto reduce a carga mental necesaria para facer unha copia de seguridade a un simple clic dun botón do rato.

captura de pantalla da aplicación FreeFileSync

O seu obxectivo principal é acelerar as operacións de copia de seguridade examinando as diferenzas entre as carpetas de orixe e destino, e logo copiar só o que realmente é necesario en lugar de copiar todo cada vez, como fan as ferramentas de clonación/imaxe de disco. Bo manexo de erros: cada operación debe ser comprobada meticulosamente en busca de erros e, no caso de que se detecten erros, devólvese ao usuario a cantidade máxima de información útil. A fiabilidade é clave para unha ferramenta de sincronización de ficheiros.

captura de pantalla sincronizando carpetas

A copia de seguridade non só é necesaria cando ocorre un desastre, senón con frecuencia cando necesitas unha versión anterior dun ficheiro ou documento específico. FreeFileSync axúdache a durmir mellor, sabendo que as versións recentes dos teus ficheiros están a salvo. Non require de coñecementos especiais por parte do usuario.

Pode automatizarse o proceso, creando traballos en lote, é doado ter sempre copias de seguridade dos teus ficheiros importantes nunha segunda localización, sen necesidade de servizos en liña.

sincronización de arquivos

A segunda característica principal é a comparación de carpetas: FreeFileSync pode comparar carpetas e ver exactamente onde está a diferenza. Isto é semellante ao que fan as ferramentas de diferenzas de ficheiros, pero a nivel de carpetas. FreeFileSync publica actualizacións aproximadamente unha vez ao mes e así o fai desde a súa primeira versión.

Vídeo sobre o sincronizador de carpetas

Xoves, 14 Decembro 2023

Aplicacións libres para Android orientadas a empresa: xestor de arquivos

Vídeo
#AplicacionsLibresParaAndroidOrientadasAEmpresa

Nesta entrega analizaremos outra ferramenta fundamental coa que debemos contar nos nosos dispositivos, un xestor de arquivos e cartafoles. O Xestor de arquivos Simple Pro (da suite Simple Mobile Tools), é un xestor libre de arquivos e cartafoles rápido e profesional, para dispositivos Android.

Aplicacións libres para Android orientadas a empresa: xestor de arquivos

Con este xestor poderemos facer diferentes tarefas cos nosos ficheiros como comprimir, transferir ou converter facilmente arquivos multimedia cuns poucos clics. Conta coas características principais necesarias para a xestión de arquivos e cartafoles, como poden ser a procura, a navegación, cortar, copiar e pegar, eliminar, renombrar, descomprimir, transferir, descargar, incluíndo tamén a personalización do cartafol de inicio e a selección de cartafoles favoritos para un rápido acceso.

Captura da aplicación en Android
carpeta e ficheiros

Con este sinxelo organizador poderás organizar e clasificar o contido do teu móbil por varias métricas e alternar entre ascendente e descendente ou utilizar unha clasificación específica por cartafoles. Para obter rapidamente a ruta dun arquivo ou cartafol, podes seleccionala facendo unha pulsación longa e copiándoa no portapapeis. Tamén poderás comprobar as propiedades dos arquivos ou cartafoles, como o tamaño, a data da última modificación ou os valores EXIF como a data de creación, o modelo de cámara nas fotos…

Captura da aplicación en Android
movendo carpetas

É unha aplicación segura, contén múltiples funcións relacionadas coa seguridade, como a protección con contrasinal dos elementos ocultos. Podes elixir entre usar un patrón, un pin ou un bloqueo biométrico para manter os teus datos privados. Funciona sen acceso a internet, garantindo aínda máis a túa privacidade.

Captura da aplicación en Android
imaxes

Con este xestor tamén poderás limpar o espazo e aforrar almacenamento interno mediante a compresión de arquivos e cartafoles. Admite a navegación dos arquivos raíz, tarxetas SD e dispositivos USB. Recoñece múltiples formatos de arquivo, incluíndo música, vídeos, imaxes e documentos. Conta con tema escuro por defecto, proporciona unha boa experiencia de usuario para un uso fácil. Non contén anuncios nin permisos innecesarios.

Captura da aplicación en Android
seguridade

Podes descargar esta aplicación desde o repositorio libre F-Droid ou desde Google Play.

Vídeo sobre o xestor de arquivos

Mércores, 15 Novembro 2023

Aplicacións libres para Android orientadas a empresa: element, plataforma segura de comunicación

Vídeo
#AplicacionsLibresParaAndroidOrientadasAEmpresa

Nesta entrega analizaremos element, unha plataforma segura de software libre para as comunicacións da nosa empresa ou para as nosas comunicacións persoais.

Aplicacións libres para Android orientadas a empresa: element, plataforma segura de comunicación

Element está dirixido polos creadores de Matrix, o estándar aberto descentralizado para a comunicación en tempo real segura e soberana. Element é unha plataforma de código aberto e aloxamento flexible para permitir a soberanía dos teus datos.

intercomunicación

Comunicacións fiables en tempo real entre organizacións, mensaxería instantánea, chamadas de voz e vídeo, uso compartido da localización, enquisas de votación e moito máis…

Soberanía dos datos

Mellore a súa ciberseguridade e o cumprimento de normativas á vez que se protexe contra a dependencia de provedores e os compromisos de terceiros. Element baséase no estándar aberto Matrix para garantir a soberanía dos datos.

logo de matrix

‍‍Todas as aplicacións baseadas en Matrix son interoperables, de forma similar a como o son os clientes de correo electrónico, e igual de sinxelas para os empregados.

Seguridade

Element achega funcionalidade de nivel empresarial ao protocolo seguro de Matrix. Ofrece a supervisión e o control que cabe esperar dunha aplicación corporativa nunha contorna cifrada de extremo a extremo que inclúe mensaxería, arquivos adxuntos, voz e vídeo.

mensaxes en element

O software de código aberto permite a calquera acceder, inspeccionar e construír sobre o código basee, o que impulsa a innovación e mellora a seguridade. Element traballa con grandes empresas multinacionais e organizacións gobernamentais de todo o mundo, como a OTAN, a Forza Espacial, o Goberno francés e a Bundeswehr alemá.

Vídeo sobre element

Mércores, 11 Outubro 2023

Aplicacións libres para Android orientadas a empresa: Acceso a sistemas remotos con DWService

Vídeo
#AplicacionsLibresParaAndroidOrientadasAEmpresa

Nesta entrega veremos DWService, servizo que permite o acceso a sistemas remotos utilizando un navegador web. En calquera parte do mundo, se necesitas acceder á túa computadora de casa ou do traballo, podes iniciar o navegador web no teu dispositivo, e a través de DWService obterás o control dela.

Aplicacións libres para Android orientadas a empresa: Acceso a sistemas remotos con DWService

Outras función de DWService

– DWService tamén permite compartir de forma segura, todo o que o teu sistema ten para ofrecer. Podes compartir con outras persoas non rexistradas en DWService sen utilizar os sistemas de nube existentes (compartir o cartafol do teu PC que contén as túas fotos de vacacións con familiares e amigos sen ter que publicar as fotos noutros servidores).

– Pódese mostrar a pantalla, e ser capaz de operar co rato e o teclado do sistema local. Tamén pode optar por compartir o sistema remoto con outros usuarios, mesmo parcialmente, evitando o uso do rato e o teclado se é necesario.

Pantalla remota

– Podes controlar o sistema de arquivos do sistema remoto, ofrecendo ademais a posibilidade de descargar e cargar calquera arquivo. Podendo compartir cartafoles con outros usuarios definindo en detalle as operacións ás que cada un deles está autorizado (lectura, edición, descarga, carga ou todo).

Sistema de arquivos

– Permite supervisar o estado do sistema remoto para obter información sobre a memoria, os procesadores, os discos, os procesos e os servizos, permitindo realizar varias operacións como iniciar / deter servizos, finalizar procesos e outros.

Estado do sistema remoto

– Opción de iniciar unha sesión de terminal no sistema remoto.

terminal

– Ver e editar un arquivo de texto.

– Mostrar un arquivo de rexistro actualizado automaticamente.

log

A través dos nodos (compoñentes que administran a interface web das sesións, e tamén se ocupan da triangulación de datos entre usuarios e axentes) pódese xestionar o ancho de banda, a comprobación de conexións…

O nodo é un compoñente fundamental de DWService, permitindo a conexión entre o usuario e o axente.

Cando o axente conéctase á infraestrutura DWService, rediríxello ao nodo máis próximo ou ao nodo menos cargado.

Logo de DWS Remote control

Conta cun alto nivel de seguridade. Un axente sempre está conectado a un nodo esperando que o usuario se conecte. Toda a comunicación entre os compoñentes e entre os usuarios e os axentes realízase mediante o porto TCP 443 (estándar https), as comunicacións codifícanse a través dun certificado SSL, de acordo cos últimos estándares de seguridade.

Todos os contrasinais almacénanse utilizando a técnica de hash, de acordo cos últimos estándares de seguridade para que non poidan rastrexarse ata o contrasinal. Ademais, non se almacenan datos que pasen entre usuarios e axentes nos nosos servidores.

O código fonte do axente está publicado como código aberto, para que calquera poida verificar o que fai no seu sistema e poder modificar o código, por exemplo, para limitar ou monitorear operacións específicas.

Existe tamén, unha versión de DWService para dispositivos Android.

captura de android de dwservice

Vídeo sobre DWService

Mércores, 13 Setembro 2023

Aplicacións libres para Android orientadas a empresa: Sincronización de arquivos con Syncthing

Vídeo
#AplicacionsLibresParaAndroidOrientadasAEmpresa

Nesta entrega veremos Syncthing, programa libre multiplataforma para a sincronización continua de ficheiros. Sincroniza ficheiros entre dous ou máis dispositivos en tempo real. Os teus datos serán só teus e estarán seguros.

Aplicacións libres para Android orientadas a empresa: Sincronización de arquivos con Syncthing

Sincronizar ordenadores e dispositivos pode ser moi complicado para usuarios non expertos, pero con Syncthing esta tarefa faise doada e rápida, sen necesidade de ter coñecementos sobre IP’s, protocolos de conexión ou cifrado de datos. Poderemos sincronizar carpetas e arquivos entre ordenadores e dispositivos móbiles.

Características principais

– Privado. Os teus datos non se gardan en ningún outro lugar que non sexan os teus propios ordenadores. Non hai ningún servidor central que poida ser comprometido, legal ou ilegalmente.
– Cifrado. Toda a comunicación está asegurada usando TLS. O cifrado utilizado inclúe seguridade para evitar que accedan aos teus datos.
– Autenticado. Cada dispositivo está identificado cun forte certificado criptográfico. Só os dispositivos que permitiches explicitamente poden conectarse cos teus outros dispositivos.
– Protocolo aberto. O protocolo é unha especificación documentada.
– Código aberto. Todo o código fonte está dispoñible en GitHub.

Pantalla coas opcións de syncthing. Menú principal.

– Desenvolvemento aberto. Calquera erro que se atope é inmediatamente visible para que calquera persoa o poida consultar, non hai fallos ocultos.
– Discurso aberto. O desenvolvemento e o uso están sempre abertos á discusión.
– Potente. Sincroniza tantas carpetas como precises con diferentes persoas ou só entre os teus propios dispositivos.
– Portátil. Configura e supervisa Syncthing a través dunha interface sensible e potente accesible a través do teu navegador. Funciona en Mac OS X, Windows, GNU/Linux, FreeBSD, Solaris, OpenBSD e moitos outros. Execútalo nos teus ordenadores de escritorio e sincronízao co teu servidor para facer copias de seguridade.
– Sinxelo. Syncthing non necesita enderezos IP nin configuración avanzada: simplemente funciona, na LAN e na Internet. Cada máquina está identificada cun ID. Dalle o teu ID aos teus amigos, comparte unha carpeta e observa: UPnP fará o traballo se non queres abrir portos ou non sabes como facelo.

Vídeo sobre Syncthing

Mércores, 9 Agosto 2023

Aplicacións libres para Android orientadas a empresa: Lista de tarefas con Tasks

Vídeo
#AplicacionsLibresParaAndroidOrientadasAEmpresa

Nesta entrega veremos Tasks, aplicación potente e flexible para xestionar listas de tarefas e recordatorios a través dos nosos dispositivos Android. Unha aplicación de software libre, cunha licenza GNU GPLv3 que utiliza protocolos abertos.

Aplicacións libres para Android orientadas a empresa: Lista de tarefas con Tasks

Tasks é compatible con Outlook, Thunderbird, Apple Reminders e outros sistema de produtividade. Conta con múltiples opcións de sincronización, podendo intercambiar datos con Google Tasks, DAVx⁵, CalDAV, EteSync, DecSync CC e con Tasks.org.

Tasks

Pódese utilizar sen conexión, autoaloxarse ou configurar EteSync para un cifrado de extremo a extremo. Non contén anuncios e respecta a túa privacidade, os teus datos nunca se comparten con ninguén. Conta con filtros, etiquetas, listas, subtarefas de profundidade infinita, clasificación manual. É personalizable e está dispoñible en varios idiomas.

Tasks

Outras características interesantes:
– Notificacións de chegada e saída baseadas na localización
– Personaliza as túas listas con diferentes iconas e cores
– Oculta tarefas ata unha data posterior
– Engade tarefas automaticamente ao teu calendario
– Crea novas tarefas e listas de recordatorios con Tasker

Tasks

Pódese descargar desde F-droid ou desde Google Play.

Vídeo sobre Tasks

Mércores, 7 Xuño 2023

Aplicacións libres para Android orientadas a empresa: Contactos de Simple Mobile Tools

Vídeo
#AplicacionsLibresParaAndroidOrientadasAEmpresa

Nesta entrega veremos unha aplicación para poder xestionar os nosos contactos, tanto persoais como empresariais, desde o noso dispositivo Android. Falamos de Contactos, parte da suite de Simple Mobile Tools:

“Un grupo de aplicacións Android sinxelas e de software libre, sen anuncios nin permisos innecesarios”.

Aplicacións libres para Android orientadas a empresa: Contactos de Simple Mobile Tools

Tibor Kaputa é o desenvolvedor desta ferramenta para Android. Segue a filosofía de ser unha aplicacións pouco intrusiva, lixeira, sen publicidade, sen permisos innecesarios e de software libre (licenciadas baixo Apache 2.0).

A app de Contactos, pódese atopar aloxado tamén en F-Droid e Google Play.

F-Droid é un repositorio de aplicacións de software libre para Android verificadas, e tamén un completo «kit de tenda de aplicacións», proporcionando todas as ferramentas necesarias para montar e facer funcionar un almacén ou tenda de aplicacións. Un proxecto de software libre comunitario, desenvolto por un amplo rango de contribuidores.

Contactos, de Simple Mobile Tools

Contactos, de Simple Mobile Tools

Unha aplicación de contactos intelixente e lixeira para xestionar os teus contactos. Os contactos almacénanse no teu dispositivo ou tamén se poden sincronizar por diferentes medios. Esta axenda de contactos intelixente axudarache a manter os teus contactos nun só lugar sen a molestia de facer unha copia de seguridade deles, xa que a copia de seguridade sempre está sincronizada cos contactos que engades.

Xestionar os contactos no noso dispositvo (teléfonos, email, direccións postais, …) e mantelos sincronizados co noso servidor nunca foi tan sinxelo.

Contactos, de Simple Mobile Tools

Esta aplicación ocupa pouco espazo e é eficaz cando tes que facer unha copia de seguridade dos contactos e manter unha axenda que che axudará a manter contactos intelixentes.

Se queres contribuír economicamente co proxecto, existen algunhas destas aplicacións, de Simple Mobile Tools, en versión Pro que teñen un pequeno custo de adquisición e, por suposto, seguen sendo de software libre e mantendo a filosofía inicial do desenvolvedor de non ser intrusivas (nin cos permisos, nin coa publicidade). Tamén existe a app Simple Grazas, para poder contribuír a este proxecto.

Vídeo sobre Contactos

Mércores, 3 Maio 2023

Aplicacións libres para Android orientadas a empresa: Notas con Joplin

Vídeo
#AplicacionsLibresParaAndroidOrientadasAEmpresa

Nesta entrega veremos unha aplicación para poder tomar notas de forma rápida e sinxela, podendo acceder a elas desde diversos dispositivos.

Joplin é unha aplicación de software libre para tomar notas e realizar tarefas pendentes, que pode xestionar un gran número de notas organizadas en cadernos. As notas pódense buscar, copiar, etiquetar e modificar directamente desde a aplicación ou desde o teu propio editor de texto. As notas están en formato Markdown.

imaxe do programa

Captura os teus pensamentos e accede a eles de forma segura desde calquera dispositivo. Accede ás túas notas desde o teu computador, teléfono ou tableta sincronizándoas con varios servizos.

A aplicación é multiplataforma, está dispoñible para Windows, macOS, GNU/Linux, Android e iOS. Tamén hai dispoñible unha aplicación para terminal. Admite imaxes, vídeos, PDF e arquivos de son. Crea expresións matemáticas e diagramas directamente desde a aplicación.

Vídeo sobre Joplin

Mércores, 12 Abril 2023

Aplicacións libres para Android orientadas a empresa: Escritorio remoto con RustDesk

Vídeo
#AplicacionsLibresParaAndroidOrientadasAEmpresa

Nesta entrega veremos unha aplicación para poder controlar o noso ordenador ou smartphone de forma remota. Ademais de permitir o control remoto, tamén poderemos transferir arquivos entre dispositivos Android e PC facilmente con el.

Portada do video RustDesk

RustDesk é unha aplicación multiplataforma de escritorio remoto de software libre. O seu código fonte pódese atopar en:

https://github.com/rustdesk/rustdesk

Vídeo sobre RustDesk

Xoves, 27 Outubro 2022

14 -Aplicacións libres para Android: Telegram, mensaxería instantánea

Vídeo
#PilulasSobreFerramentasLibresParaUsuariosDeAPe

Nesta entrega veremos Telegram, unha aplicación libre de mensaxería instantánea que podemos usar tanto nos nosos dispositivos Android coma no resto deles.

portada

Telegram é unha aplicación de mensaxería instantánea enfocada na velocidade, na seguridade e na facilidade de uso. Con Telegram poderemos ter conversa con amigos, crear conversacións grupais e compartir todo tipo de contidos.

Pílula en vídeo sobre Telegram

Esperamos que vos gustara este videotitorial e que empecedes a usar ferramentas libres nos vosos dispositivos Android.

Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal