martes, 11 julio 2023

Balance do plan de acción 2022

Vídeo

O plan de Software Libre recolle os compromisos, obxectivos e actividades promovidas dende a administración pública para o fomento do uso de Software Libre en Galicia. Unha tarefa importante deste plan é sen dúbida o seguimento continuo das actuacións así como a análise dos resultados e obxectivos acadados, como parte da estratexia de mellora continua na definición de novas actuacións dirixidas a incrementar o uso e o coñecemento das solucións tecnolóxicas baseadas no software libre, que poidan servir de ferramenta transversal para a consecución dos obxectivos definidos na Axenda Dixital 2030.

Así pois, neste documento preséntase o balance das actuacións para o fomento do software libre desenvolvidas durante o exercicio 2022, ano no que se realizaron ata 100 actuacións dirixidas tanto á cidadanía en xeral como ao sector empresarial en particular, así como á propia administración pública. Cómpre destacar que parte destas actuacións supuxeron arredor de 24.000 horas de formación en software libre a máis de 18.800 persoas.

No ámbito do tecido empresarial galego, destacar que o GaiásTech seguiu a ser o punto de referencia que aglutinou a maioría das actividades de fomento do software libre empresarial. Gran parte da súa oferta formativa estivo relacionada con tecnoloxías libres ou metodoloxías ou tecnoloxías TIC de carácter xenérico. Incorporouse unha nova solución ao GaiásTech Cloud, que conta xa cun total de 12 solucións. Pola súa parte dende o portal mancomun.gal reforzouse a difusión de solucións TIC cunha serie de podcast sobre ferramentas libres de interese para as empresas, un artigo tecnolóxico para fomentar a elección de software libre respecto a outras solucións de dixitalización dentro do programa Kit Dixital, e a realización de entrevistas de casos de éxito de implantación de solucións de software libre en empresas.

No relativo á cidadanía en xeral, podemos destacar que durante este ano mantívose a difusión a través do portal Mancomún, con máis de 400 novas publicadas. O podcast de Mancomún consolidouse como unha nova forma de difusión, que non deixa de medrar en oíntes. Pola súa parte, grazas á colaboración cos diferentes axentes do software libre de Galicia conseguiuse a realización dun total de 97 actividades ao longo da xeografía galega, superando as realizadas no 2021 e recuperando valores previos a pandemia de COVID19, onde se viran moi reducidas por motivo das restricións sanitarias e que, combinando formatos presencias e online, chegaron a un gran número de persoas. Todas estas actividades foron de carácter gratuíto e abertas ao público xeral, relacionadas con temáticas diversas tanto no ámbito do software como do hardware libre.

Por último, pero non menos importante, destacar no ámbito da administración pública, a liberación de dun novo proxecto como software libre por parte da Xunta de Galicia; a difusión e formación en software libre para o persoal ao servizo da administración así como a evolución continua da plataforma corporativa de desenvolvemento de aplicacións na que maioritariamente se inclúen solucións libres. Este ano tamén se publicou unha nova guía de boas prácticas para liberación de contidos e software, iniciativa pioneira por parte dunha administración pública, e que tivo moi boa acollida por parte da comunidade de Software Libre.

martes, 11 julio 2023

Plan de Software Libre 2023

Vídeo

O plan de Software Libre recolle os compromisos, obxectivos e actividades promovidas dende a administración pública en colaboración cos axentes galegos do Software Libre para a difusión e o fomento do uso de Software Libre en Galicia en tres ámbitos principais de actuación: empresas, cidadanía e a propia administración pública.

A Oficina de Software Libre da Xunta de Galicia, encadrada na Área de Sociedade Dixital da AMTEGA, é a encargada de canalizar todas as accións recollidas neste plan, así como asesorar aos distintos axentes do goberno rexional en materia de software libre e datos abertos. Ofrece, ademais, labores de asesoramento e difusión a outras administracións locais, así como ao sector privado e á cidadanía.

O fomento do uso do Software Libre nas empresas é un dos ámbitos de actuación aos que a Amtega presta especial atención como medio para contribuír á mellora da eficacia e competitividade deste sector.

Ademais das actuacións coordinadas pola Oficina de Software Libre da Amtega, cóntase tamén coa colaboración de AGASOL (Asociación de Empresas Galegas de Software Libre).

Outro dos eixos nos que se enfocan as actuacións de fomento e difusión do software libre dende a Amtega é a cidadanía. Neste ámbito a Amtega manterá a colaboración cos diversos axentes do ecosistema galego do software libre, como as Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre (AGUSL), o Consorcio Interuniversitario de Galicia (CIXUG) e os Colexios Profesionais, para a organización de actividades de promoción de Software e Hardware Libre para diferentes colectivos da cidadanía. Destacando tamén as actuacións que se promoverán a través da Rede CeMIT.

No eido da administración pública, as principais liñas de actuación consistirán en manter a aposta pola reutilización de software libre para o desenvolvemento de novos servizos, mediante o asesoramento e a difusión entre os responsables TIC de casos de éxito doutras administracións públicas; a difusión dos casos de éxito propios fóra da nosa comunidade; así como o fomento da publicación e liberación de novas solucións de software desenvolvidas pola Xunta de Galicia.

O portal mancomun.gal manterase como o portal público de referencia na difusión de software libre en Galicia. Nel, a Oficina de Software Libre da Amtega recolle as novas e a actualidade do ecosistema galego, ademais de servir de canle a través da que se dará conta das actuacións promovidas pola Amtega para o fomento do software libre na comunidade.

Como se vén facendo de xeito habitual, a través do portal reforzaránse outras actuacións que se veñen levando a cabo para a difusión do software libre entre a cidadanía, incorporando novos medios de difusión e potenciando a elaboración de material audiovisual, que complemente as outras liñas de actuación, como entrevistas, videotitoriais, pílulas informativas ou reportaxes sobre eventos.

miércoles, 22 junio 2022

Plan de Software Libre 2022

Vídeo

La Amtega renueva un año más su apuesta por el software libre, mediante la realización de diversas actuaciones que se desarrollarán para la difusión de soluciones tecnológicas de software libre.El plan de Software Libre recoge los compromisos, objetivos y actividades promovidas desde la administración pública en colaboración con los agentes gallegos del Software Libre para la difusión y el fomento del uso de Software Libre en Galicia en tres ámbitos principales de actuación: cidadanía, empresas y la propia administración pública.

Estas actuaciones serán desarrolladas un año más contando con la colaboración de diferentes agentes del tejido del software libre en Galicia como son la asociación de empresas de software libre de Galicia (AGASOL), las asociaciones de usuarios y usuarias de software libre (AGUSL), las universidades gallegas (CIXUG), los colegios profesionales de informática, etc. Todos ellos contarán con el apoyo de la AMTEGA y su Oficina de Software Libre para maximizar la coordinación y obtención de resultados.

Dentro del ámbito empresarial, el GAIASTECH será el elemento central alrededor del que pivotarán las actuaciones de fomento de las TIC en general y del Software Libre en particular, con especial atención a las tecnologías emergentes, que permitan enriquecer el tejido empresarial gallego. Las actuaciones se enfocarán a promover la oferta de soluciones de calidad basadas en software libre dirigida a las empresas, a través de sesiones de difusión en el propio centro, a través de la difusión en el portal mancomun.gal y del resto de canales digitales de la Amtega. Los estudios del Observatorio de la Sociedad de la Información y Modernización de Galicia (OSIMGA) sobre la evolución del uso del software libre sirven de base para conocer y responder el más adecuadamente posible las necesidades de las empresas gallegas.

Red CeMIT, la colaboración con las AGUSL y el CIXUG en el campo universitario. Se reforzará la difusión del software libre para la ciudadanía, igual que en el caso de las empresas, a través del portal mancomun.gal, incorporando nuevos medios de difusión potenciando la elaboración de material audiovisual, que complemente las otras líneas de actuación.

miércoles, 16 marzo 2022

Balance del plan de acción 2021

Vídeo

Balance del plan de acción 2021

Jueves, 23 Junio 2022

La evaluación de las actividades realizadas así como el análisis de los objetivos alcanzados son dos pilares fundamentales de toda estrategia de mejora continua. Por esta razón, la AMTEGA viene realizando cada año estas dos prácticas como eje fundamental de su política de software libre.

Así pues, en este documento se presenta el balance de las actuaciones para el fomento del software libre desarrolladas durante el ejercicio 2021. Así pues se realizaron 79 actuaciones dirigidas tanto a la ciudadanía en general como al sector empresarial en particular, así como a la propia administración pública. Hace falta destacar que parte de estas actuaciones supusieron casi 25.000 horas de formación en software libre la cerca de 17.200 personas.

En el ámbito del tejido empresarial gallego, destacar que el Centro Demostrador TIC seguíu a ser el punto de referencia que aglutinó la mayoría de las actividades de fomento del software libre empresarial, hasta la puesta en funcionamiento del GaiásTech en la segunda mitad del año, pasando a asumir esta labor. Así podemos destacar, que casi el 90% de su oferta formativa estuvo relacionada con tecnologías libres o metodologías o tecnologías TIC de carácter genérico. Durante lo 2021 algo más de 150 empresas gallegas participaron en las ac- tividades desarrolladas sobre soluciones de software libre. Se incorporó una nueva solución al GaiásTech Cloud, que cuenta ya con un total de 11 soluciones. Por su parte desde el portal se reforzó la difusión de soluciones TIC, artículos tecnológicos, con una serie sobre ciberseguridad, y entrevistas de casos de éxito de implantación de soluciones de software libre en empresas.

En lo relativo a la ciudadanía en general, podemos destacar que durante este año se mantuvo la difusión a través del portal Mancomún, con más de 400 noticias publicadas en el mismo. El podcast de Mancomún se consolidó cómo una nueva forma de difusión, que no deja de crecer en oyentes. Por su parte, gracias a la colaboración con los diferentes agentes del software libre de Galicia se consiguió la realización de un total de 75 actividades a lo largo de la geografía gallega, duplicando las realizadas en el 2020 donde se habían visto muy reducidas por motivo de las restricciones frente a la COVID19, y que combinando formatos presencias y online, llega- ron la un gran número de personas. Todas estas actividades fueron de carácter gratuito y abiertas al público general relacionadas con temáticas diversas tanto en el ámbito del software como del hardware libre.

Por último, pero no menos importante, destacar en el ámbito de la administración pública, la liberación de de un nuevo proyecto como software libre por parte de la Xunta de Galicia; la difusión y formación en software libre para el personal al servicio de la administración así como la evolución continua de la plataforma corporativa de desarrollo de aplicaciones en la que mayoritariamente se incluyen soluciones libres.

martes, 16 marzo 2021

Plan de Software Libre 2021

Vídeo

La Amtega renueva un año más su apuesta por el uso del software libre. El plan de acción en software libre 2021 presentado en este documento recoge las distintas actuaciones que se desarrollarán para lo fomento, promoción y difusión de soluciones tecnológicas basadas en software libre en el sector empresarial, el acercamiento del software libre al conjunto de la sociedad y el fomento de la reutilización del software en la administración pública.

Estas actuaciones serán desarrolladas un año más contando con la colaboración de diferentes agentes del tejido del software libre en Galicia como son la asociación de empresas de software libre de Galicia (AGASOL), las asociaciones de usuarios y usuarias de software libre (AGUSL), las universidades gallegas (CIXUG), los colegios profesionales de informática, etc. Todos ellos contarán con el apoyo de la AMTEGA y su Oficina de Software Libre para maximizar la coordinación y obtención de resultados.

En el ámbito empresarial, el Centro Demostrador TIC continuará a ser el elemento central alrededor del que pivotarán las actuaciones de fomento de las TIC en general y del Software Libre en particular. Las actuaciones se enfocarán la promover la oferta de soluciones de calidad basadas en software libre dirigida a las empresas, a través de sesiones demostradoras en el propio centro, a través de la difusión a través del portal mancomun.gal o a través de la #poner# a disposición de nuevas soluciones en el Centro Demostrador TIC Virtual. Los estudios del Observatorio de la Sociedad de la Información y Modernización de Galicia (OSIMGA) sobre la evolución del uso del software libre sirven de base para conocer y responder el más adecuadamente posible las necesidades de las empresas gallegas.

En el campo de la reutilización de software libre en la administración pública, las principales líneas de actuación consistirán en mantener la apuesta por la reutilización de software para el desarrollo de nuevos servicios, la difusión entre los responsables TIC de casos de éxito de otras administraciones públicas, la difusión de los casos de éxito propios fuera de nuestra comunidad así como la publicación y liberación de dos nuevas soluciones de software desarrolladas por la Xunta de Galicia.

Por ultimo, en el ámbito de la ciudadanía hace falta destacar las actuaciones que se promoverán a través de la Red CeMIT, la colaboración con las AGUSL y el CIXUG en el campo universitario se mantendrán las actuaciones de fomento y difusión del software libre. Se reforzará la difusión del software libre para la ciudadanía, igual que en el caso de las empresas, a través del portal mancomun.gal, incorporando nuevos medios de difusión potenciando la elaboración de material audiovisual, que complemente las otras líneas de actuación.

martes, 16 marzo 2021

Balance del plan de acción 2020

Vídeo

La evaluación de las actividades realizadas así como el análisis de los objetivos alcanzados son dos pilares fundamentales de toda estrategia de mejora continua. Por esta razón, la AMTEGA viene realizando cada año estas dos prácticas como eje fundamental de su política de software libre.

Así pues, en este documento se presenta el balance de las actuaciones para el fomento del software libre desarrolladas durante el ejercicio 2020. A pesar de las dificultades originadas por el COVID19 y las restricciones motivadas por el bien de la salud pública, la gran mayoría de objetivos se pudieron ver cumplidos, adaptando las actuaciones las circunstancias y con gran compromiso por parte de todo el tejido de software libre implicado. Así pues se realizaron 41 actuaciones dirigidas tanto a la ciudadanía en general como al sector empresarial en particular, así como a la propia administración pública. Hace falta destacar que parte de estas actuaciones supusieron más de 25.000 horas de formación en software libre la cerca de 19.500 personas.

En el ámbito del tejido empresarial gallego, destacar que el Centro Demostrador TIC sigue siendo el punto de referencia que aglutina la mayoría de las actividades de fomento del software libre empresarial. Así podemos destacar, que casi el 90% de su oferta formativa estuvo relacionada con tecnologías libres o metodologías o tecnologías TIC de carácter genérico. Durante lo 2020 algo más de 400 empresas gallegas participaron en las actividades desarrolladas sobre soluciones de software libre. Se incorporó una nueva solución al Centro Demostrador TIC Virtual, que cuenta ya con un total de 10 soluciones. Por su parte desde el portal mancomun.gal se reforzó la difusión de soluciones TIC, artículos tecnológicos y entrevistas de casos de éxito de interés para las empresas durante lo 2020, con énfasis especial en el teletrabajo.

En lo relativo a la ciudadanía en general, podemos destacar que durante este año se mantuvo la difusión a través del portal Mancomún, con más de 500 noticias publicadas en el mismo. El podcast de Mancomún se consolidó cómo una nueva forma de difusión, que no deja de crecer en oyentes. Por su parte, gracias a la colaboración con los diferentes agentes del software libre de Galicia se consiguió la realización de un total de 34 actividades a lo largo de la geografía gallega, que aunque son un número menor con el respecto a otros años, por motivo de las restricciones frente a la COVID19, al ser mayormente online, llegaron a un gran número de personas. Todas estas actividades fueron de carácter gratuito y abiertas al público general relacionadas con temáticas diversas tanto en el ámbito del software como del hardware libre.

Por último, pero no menos importante, destacar en el ámbito de la administración pública, la liberación de dos nuevos proyectos como software libre por parte de la Xunta de Galicia; la difusión y formación en software libre para el personal al servicio de la administración así como la evolución continua de la plataforma corporativa de desarrollo de aplicaciones en la que mayoritariamente se incluyen soluciones libres.

lunes, 16 marzo 2020

Plan de Software Libre 2020

Vídeo

La Amtega renueva un año más su apuesta por el uso del software libre. El plan de acción en software libre 2020 presentado en este documento recoge las distintas actuaciones que se desarrollarán para lo fomento, promoción y difusión de soluciones tecnológicas basadas en software libre en el sector empresarial, el acercamiento del software libre al conjunto de la sociedad y el fomento de la reutilización del software en la administración pública.

Estas actuaciones serán desarrolladas un año más contando con la colaboración de diferentes agentes del tejido del software libre en Galicia como son la asociación de empresas de software libre de Galicia (AGASOL), las asociaciones de usuarios y usuarias de software libre (AGUSL), las universidades gallegas (CIXUG), los colegios profesionales de informática, etc. Todos ellos contarán con el apoyo de la AMTEGA y su Oficina de Software Libre para maximizar la coordinación y obtención de resultados.

En el ámbito empresarial, el Centro Demostrador TIC continuará a ser el elemento central alrededor del que pivotarán las actuaciones de fomento de las TIC en general y del Software Libre en particular. Las actuaciones se enfocarán la promover la oferta de soluciones de calidad basadas en software libre dirigida a las empresas, a través de sesiones demostradoras en el propio centro, a través de la difusión a través del portal mancomun.gal o a través de la #poner# a disposición de nuevas soluciones en el Centro Demostrador TIC Virtual. Los estudios del Observatorio de la Sociedad de la Información y Modernización de Galicia (OSIMGA) sobre la evolución del uso del software libre sirven de base para conocer y responder el más adecuadamente posible las necesidades de las empresas gallegas.

En el campo de la reutilización de software libre en la administración pública, las principales líneas de actuación consistirán en mantener la apuesta por la reutilización de software para el desarrollo de nuevos servicios, la difusión entre los responsables TIC de casos de éxito de otras administraciones públicas, la difusión de los casos de éxito propios fuera de nuestra comunidad así como la publicación y liberación de dos nuevas soluciones de software desarrolladas por la Xunta de Galicia.

Por ultimo, en el ámbito de la ciudadanía hace falta destacar las actuaciones que se promoverán a través de la Red CeMIT, la colaboración con las AGUSL y el CIXUG en el campo universitario se mantendrán las actuaciones de fomento y difusión del software libre. Se reforzará la difusión del software libre para la ciudadanía, igual que en el caso de las empresas, a través del portal mancomun.gal, incorporando nuevos medios de difusión potenciando la elaboración de material audiovisual, que complemente las otras líneas de actuación.

lunes, 16 marzo 2020

Balance del plan de acción 2019

Vídeo

La evaluación de las actividades realizadas así como el análisis de los objetivos alcanzados son dos pilares fundamentales de toda estrategia de mejora continua. Por esta razón, la AMTEGA viene realizando cada año estas dos prácticas como eje fundamental de su política de software libre.

En este documento se recogen pues las principales actuaciones llevadas a cabo durante el año 2019 y los principales hitos alcanzados en el impulso y difusión del software libre.

El plan de Software Libre 2019 se materializó con la realización de más de 130 actuaciones dirigidas tanto a la ciudadanía en general como al sector empresarial en particular, así como a la propia administración pública. Hace falta destacar que parte de estas actuaciones supusieron unas 28.700 horas de formación en software libre la cerca de 27.500 personas.

En el ámbito del tejido empresarial gallego, destacar que el Centro Demostrador TIC sigue siendo el punto de referencia que aglutina la mayoría de las actividades de fomento del software libre empresarial. Así podemos destacar, que casi el 90% de su oferta formativa estuvo relacionada con tecnologías libres o metodologías o tecnologías TIC de carácter genérico. Durante lo 2019 casi 150 empresas gallegas participaron en las actividades desarrolladas sobre soluciones de software libre. Se incorporó una nueva solución al Centro Demostrador TIC Virtual, que cuenta ya con un total de 9 soluciones. Por su parte desde el portal mancomun.gal se reforzó la difusión de soluciones TIC, artículos tecnológicos y entrevistas de casos de éxito de interés para las empresas durante lo 2019. El estudio de la presencia del software libre en el tejido empresarial confirma nuevamente que estas actuaciones no solo están siendo efectivas sino que continúan a ser las más demandadas por el empresariado.

En lo relativo a la ciudadanía en general, podemos destacar que durante este año se reforzó la difusión a través del portal mancomún, casi triplicando el número de noticias publicadas en el mismo. Además se inició la publicación de un podcast periódico con el objetivo de llegar la más público, más acostumbrado la otros modos de consumición de información. Por su parte, gracias a la colaboración con los diferentes agentes del software libre de Galicia se consiguió la realización de un total de 123 actividades a lo largo de la geografía gallega. Todas estas actividades fueron de carácter gratuito y abiertas al público general relacionadas con temáticas diversas tanto en el ámbito del software como del hardware libre.

Por último, pero no menos importante, destacar en el ámbito de la administración pública, la liberación de uno nuevo proyecto como software libre por parte de la Xunta de Galicia; la difusión y formación en software libre para el personal al servicio de la administración así como la evolución continua de la plataforma corporativa de desarrollo de aplicaciones en la que mayoritariamente se incluyen soluciones libres.

sábado, 16 marzo 2019

Plan de Software Libre 2019

Vídeo

El Plan anual de Software Libre recoge todas la actuaciones que llevarán a cabo los distintos agentes para el fomento, promoción y difusión de esta forma de entender el desarrollo de software y hardware, en abierto y a través de la colaboración.

Las actuaciones aquí recogidas son llevadas a cabo por los diferentes agentes que conforman el tejido de software libre en Galicia, asociaciones de usuarias y usuarios de software libre, asociaciones de empresas, colegios profesionales, universidades, etc… todas ellas apoyadas por la administración a través de la AMTEGA y su Oficina de Software Libre, ejerciendo como cabeza tractora para que todas estas actuaciones lleguen a sus destinatarios: La propia administración pública, el tejido empresarial y la ciudadanía.

El impulso del software libre, que representa la innovación, la apuesta por los estándares abiertos, que permiten la interacción entre sistemas sin perjuicio de la elección tecnológica, y el fomento de la reutilización de soluciones, son las tres claves que permiten el impulso de la sociedad de la información en esta nueva era en la que nos encontramos ya de lleno.

El tejido gallego de software libre es el encargado de esta difusión a través de diferentes actividades repartidas a través de toda la geografía gallega. Este tejido, rico en variedades y formas, permite a través de actividades locales, orientadas a perfiles diferentes, sumar y alcanzar a una grande cantidad de público objetivo, garantizando así una importante oferta para todo tipo de colectivos.

El impulso por el uso de herramientas de software libre en la propia administración permite también un mayor grado de cumplimiento del uso de estándares abiertos, lo que permite que la comunicación entre los diferentes sistemas y también entre los diversos actores con la administración sea más sencilla.

El fomento de la reutilización de soluciones implica primero la necesidad de establecer una vigilancia tecnológica, entendida como la necesidad de conocer las iniciativas que se están llevando a cabo en otras administraciones, así como las nuevas herramientas disponibles. A través de la Oficina de software libre de la Amtega se lleva a cabo esta vigilancia tecnológica que de la lugar por ejemplo a la publicación mensual de dos boletines con información sobre el uso de herramientas de software libre y casos de éxito enfocados tanto a la propia administración como al tejido empresarial gallego.

Pero para que se puedan reutilizar soluciones, estas tienen que ser publicadas con licencias de software libre. Por eso, la Xunta de Galicia tiene el compromiso de publicar anualmente dos soluciones propias a través de licencias de software libre, fomentado su reutilización así como la colaboración entre administraciones para su mejora.

La difusión y puesta en conocimiento de las herramientas disponibles en el ámbito del software libre, así como los ejemplos de su uso por parte de otras entidades es determinante para su adopción. Por eso el portal Mancomún sigue jugando un papel muy importante año tras año en la estrategia de difusión de software libre. Este portal seguirá creciendo, recogiendo información sobre nuevas soluciones y casos de éxito. Además se adaptará a los hábitos de consumo de información, ofreciendo su contenido en formatos diversos, nuevas, artículos técnicos, comparativas, listados de soluciones, boletines, y también empezando a incorporar nuevos tipos de contenido más demandados actualmente como son los multimedia, a través del suyo podcast, formato sonoro en el que se recojan resúmenes de la actividad en el portal, entrevistas y resúmenes de eventos que tienen lugar en el mundo del software libre.

sábado, 16 marzo 2019

Balance del plan de acción 2018

Vídeo

La evaluación de las actividades realizadas así como el análisis de los objetivos alcanzados son dos pilares fundamentales de toda estrategia de mejora continua. Por esta razón, la AMTEGA viene realizando cada año estas dos prácticas como eje fundamental de su política de software libre.

En este documento se recogen pues las principales actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018 y los principales hitos alcanzados en el impulso y difusión del software libre.

En el ámbito de las administraciones públicas, destaca la reutilización y liberación de software como una de las políticas fundamentales en el ámbito de la administración pública. Este año se liberó un nuevo proyecto como software libre por parte de la Xunta de Galicia.

En el que respeta a las actuaciones dirigidas al tejido empresarial gallego, destacar que el Centro Demostrador TIC sigue siendo el punto de referencia que aglutina la mayoría de ellas. El 95% de la oferta formativa impartida estuvo relacionada con tecnologías libres o bien con metodologías o tecnologías TIC de carácter genérico. Durante lo 2018 un total de 122 empresas gallegas se beneficiaron de la participación en las actividades desarrolladas sobre soluciones de software libre. El Centro Demostrador TIC Virtual incorporó una nueva solución a su catálogo. Por su parte la difusión de soluciones TIC, artículos tecnológicos y entrevistas de casos de éxito tuvo un importante impulso en el portal mancomun.gal durante lo 2018.

El estudio de la presencia del software libre en el tejido empresarial demuestra que estas actuaciones están siendo efectivas. Así el uso de software libre en las empresas gallegas continúa a ser muy alto con un aproximadamente 90% de empresas de más de 10 empleados las que usan software libre nos sus equipos y un 60% en el caso de las microempresas gallegas.

En lo relativo a la ciudadanía en general, podemos destacar que durante este año se continuó mejorando el portal Mancomún, tanto en contenidos como en organización de los mismos. Por su parte, gracias a la colaboración con los diferentes agentes del software libre de Galicia se consiguió la realización de un total de 121 actividades a lo largo de la geografía gallega. Todas estas actividades fueron de carácter gratuito y abiertas al público general relacionadas con temáticas diversas tanto en el ámbito del software como del hardware libre.

Por último, en el apartado de formación hace falta destacar que durante el año 2018 participaron unas 31.350 personas en actividades de formación y difusión de software libre en un total de más de 41.800 horas.

viernes, 16 marzo 2018

Plan de Software Libre 2018

Vídeo

La Agenda Digital 2020 recoge el Software Libre como una herramienta transversal para la consecución de los objetivos marcados.

El impulso del uso del software libre y de estándares abiertos y el fomento de la reutilización de soluciones, serán herramentas para garantizar la interoperabilidad de los sistemas informáticos y acercar la tecnología a la sociedad evitando la dependencia de determinados proveedores TIC y los costes recurrentes.

En este contexto a Amtega mantiene su apuesta por el uso del Software Libre, plasmada en este plan de acción de software libre 2018, invirtiendo en su fomento como recurso para mejorar la eficacia alcanzada en la administración.

Los ejes principales de actuación son la administración pública, el tejido empresarial y la ciudadanía, y en torno a estos ejes de actuación se definen una serie de acciones, que cómo viene siendo habitual se desarrollarán en colaboración con distintos agentes del ecosistema del Software Libre gallegos.

En el eje de actuación de la propia administración pública, la Amtega impulsa la reutilización de software y contenidos y acerca a los responsables TIC información sobre casos de éxito de otras administraciones públicas, además de hacer difusión de los casos de éxito propios. También se promueve la reutilización a través de la sindicación de la forja de mancomún con el Catálogo del CTT y de Joinup, el portal europeo de la reutilización.

La Xunta de Galicia quiere ser referencia y ejemplo de políticas de eficiencia y buen uso de tecnologías libres gracias a la implantación de soluciones de software libre en su infraestructura tecnológica, que reportan un considerable ahorro y mejora de productividad. En este sentido, se adquiere el compromiso de publicar el software que se desarrolla internamente como Software Libre, con el objetivo de fomentar su reutilización y establecer relaciones con otras administraciones y entidades estatales y europeas para colaborar en materia de Software Libre. Este compromiso implica la publicación de dos nuevas soluciones de software desarrolladas por la Xunta de Galicia.

Además, se continuará con la prestación de servicios implantados en los últimos años en materia de asesoramiento en la implantación de Software Libre, formación en tecnologías libres a los empleados públicos y la promoción del uso de estándares abiertos en todos los nuevos desarrollos.

En el ámbito empresarial, el Centro Demostrador TIC es el elemento vertebrador de las actuaciones de fomento de las TIC en general y del Software Libre en particular. Las actuaciones se enfocarán a promover la oferta de soluciones de calidad basadas en software libre dirigida a las empresas, para favorecer su mejora en eficacia y competitividad. Esta actividad será reforzada además con el Centro Demostrador TIC Virtual potenciando su actual catálogo de soluciones libres con nuevas aplicaciones a la disposición de las empresas, buscando siempre aquellas que sean más demandas por las empresas, atendiendo a los estudios del Observatorio de la Sociedad de la Información y Modernización de Galicia (OSIMGA) como base para conocer y responder el más adecuadamente posible las necesidades de las empresas gallegas.

Por otra parte, en el ámbito de la alfabetización y capacitación avanzada de la ciudadanía hace falta destacar las actuaciones que se promoverán a través de la Red CeMIT, la colaboración con las Asociaciones de Usuarios de Software Libre de Galicia, y en el ámbito educativo las actuaciones realizadas a través del proyecto Abalar, y aquellas en colaboración con el CIXUG en el campo universitario.

Por último, se seguirá haciendo hincapié en la difusión del software libre tanto para empresas como para la ciudadanía, con nuevos servicios como boletines periódicos con noticias y casos de éxito de Software Libre, manteniendo como referencia de software libre en Galicia el portal Mancomun.

viernes, 16 marzo 2018

Balance del plan de acción 2017

Vídeo

La evaluación de las actividades realizadas y el examen de objetivos alcanzados son dos pilares fundamentales de toda estrategia de mejora continua. Así, la AMTEGA viene realizando cada año estas dos prácticas como eje fundamental de su política de software libre, presentando a través de este balance, las iniciativas llevadas a cabo y los principales hitos alcanzados en el impulso y difusión del software libre.

Estas iniciativas se enmarcan en la estrategia recogida en la Agenda Digital de Galicia 2020 (ADG2020), en la que el software libre aparece como uno de los principios fundamentales para alcanzar la gestión eficiente de la administración.

El impulso del uso del software libre y de estándares abiertos y el fomento de la reutilización de soluciones, serán herramientas para garantizar la interoperabilidad de los sistemas informáticos y acercar la tecnología a la sociedad evitando la dependencia de determinados proveedores TIC y los costes recurrentes.

En este documento se recogen las principales actuaciones llevadas a cabo durante el año 2017, atendiendo al recogido en el Plan de Acción de Software Libre, divididas entre tres ejes fundamentales: La administración pública, el tejido empresarial y la ciudadanía.

En el ámbito de las administraciones públicas, destaca el proceso de migración progresivo de los puestos de trabajo hacia el paquete ofimático corporativo LibreOffice, con el objetivo de consolidarlo como el software ofimático de referencia dentro de los criterios corporativos para la homogeneización de los puestos instalados.

La reutilización y liberación de software sigue siendo una de las políticas fundamentales en el ámbito de la administración pública. Este año se liberaron dos nuevos proyectos como software libre por parte de la Xunta de Galicia, en el que hace falta destacar además la colaboración con la comunidad de Ansible con una contribución directa en el proyecto upstream.

O Centro Demostrador TIC sigue siendo el punto de referencia que aglutina la mayoría de actuaciones dedicadas al tejido empresarial gallego. Más de 70 empresas gallegas se beneficiaron de sus actividades durante el año 2017, asimismo destaca también lo Centro Demostrador TIC Virtual, en el que se desplegaron dos nuevas soluciones de software libre, disponibles para que cualquier persona o entidad las pueda evaluar lisa y llanamente y sin necesidad de una infraestructura propia.

El software libre sigue creciendo en presencia dentro del tejido empresarial, como se demuestra a través de los estudios del Observatorio de la Sociedad de la Información y de la Modernización de Galicia (OSIMGA). En los datos correspondientes al año 2017 muéstrase una tendencia creciente en el empleo de software libre, llegando ya hasta casi un 55% en las empresas de menos de 9 empleados, y hasta más del 88% en las de más de 10 empleados.

En lo tocante al apartado de la ciudadanía, este 2017 fue el año de la actualización del portal Mancomún, sitio web que aglutina toda la información relativa al software libre en Galicia desde hay más de 10 años.

A través de los diferentes convenios de colaboración con los agentes del software libre en Galicia, se llevaron a cabo más de 100 actividades en diferentes puntos de Galicia, abiertas para todo el público, relacionadas con diversas temáticas tanto en el ámbito del software como del hardware libre.

En el apartado de formación hace falta destacar que en el año 2017 se llevaron a cabo a través de la Red CeMIT más de 3.700 activáis en las que participaron algo más de 30.000 personas, de las cuales prácticamente su totalidad (el 99%) estuvo relacionada con herramientas de software libre.

jueves, 16 marzo 2017

Plan de software libre 2017

Vídeo

El plan de acción en software libre 2017 mantiene como ejes principales de actuación:

  • Fomento de soluciones tecnológicas basadas en software libre en el sector empresarial.
  • Acercamiento del software libre al conjunto de la sociedad.
  • Fomento de la reutilización del software en la administración pública.

En el ámbito empresarial, las actuaciones se centrarán en potenciar la oferta de soluciones tecnológicas de calidad dirigidas a las empresas, para favorecer su mejora en eficacia y competitividad, primando por supuesto las tecnologías libres. Como se viene realizando en los últimos años, estas actuaciones se desarrollarán a través del Centro Demostrador TIC como elemento vertebrador de las actuaciones de la Amtega relacionadas con el fomento de las TIC en general y con el software libre en particular, dirigidas al empresariado. Durante lo 2017 se incrementará la oferta del Centro Demostrador TIC Virtual con dos nuevas aplicaciones a la disposición de las empresas. Además, en consonancia con las demandas del sector empresarial, se continuará con la oferta de demostraciones y formación en software libre, así como asesoramiento particularizado a las pymes en cuanto a soluciones libres adaptadas a sus necesidades, a través del MapaTIC.gal. Destacar asimismo la elaboración de un boletín periódico de software libre para empresas que se difundirá a través del portal mancomun.gal.

En el ámbito de la alfabetización y capacitación avanzada de la ciudadanía destacar las actuaciones que se promoverán a través de la Red CeMIT, la colaboración con las Asociaciones de Usuarios de Software Libre de Galicia, y en el ámbito educativo las actuaciones realizadas a través del proyecto Abalar, y aquellas en colaboración con el CIXUG en el campo universitario.
Se seguirán prestando los servicios implantados en los últimos años en materia de asesoramiento en la implantación de software libre y se seguirá haciendo también hincapié en la difusión tanto para empresas como para la ciudadanía.

En el eje de actuación de la propia administración pública, la Amtega continuará avanzando en el plan de migración del puesto del empleado público la ofimática libre, que se prevé que desarrolle su última fase durante el año 2017; mantendrá su compromiso de publicación y liberación de dos nuevas soluciones de software desarrolladas por la Xunta de Galicia; y continuará con su apuesta por la reutilización de software y contenidos, impulsando entre los responsables TIC el conocimiento de casos de éxito de otras administraciones públicas y por otra parte fomentando el conocimiento de los casos de éxito propios, fuera de nuestra comunidad a través del Catálogo del CTT y de Joinup, el portal europeo de la reutilización.
La Xunta de Galicia seguirá siendo referencia y ejemplo de políticas de eficiencia y buen uso de tecnologías libres gracias a la implantación de soluciones de software libre en su infraestructura tecnológica con la consecución de ahorro y mejora de productividad, publicando el software que se desarrolla internamente como software libre de cara a fomentar su reutilización, estableciendo relaciones con otras administración y entidades #estatal y europeas para colaborar en materia de software libre.
Finalmente, se continuará con la prestación de servicios implantados en los últimos años en materia de asesoramiento en la implantación de software libre, formación en tecnologías libres a los empleados públicos y la promoción del uso de estándares abiertos en todos los nuevos desarrollos.

jueves, 16 marzo 2017

Balance del plan de acción 2016

Vídeo

En este informe de seguimiento del plan de acción 2016 se muestran los principales logros alcanzados en el año en los tres ejes de actuación principales: Tejido empresarial, ciudadanía y administración pública.

En el referente al fomento del software libre en el tejido empresarial gallego, el Centro Demostrador TIC de Galicia continúa a ser el eje vertebrador de las distintas iniciativas de fomento de software libre en las empresas. En conjunto, durante el año 2016 se mantuvo la línea del año anterior, con más de la mitad de las actividades organizadas relacionadas con el software libre. En particular, hace falta destacar los resultados del CDTIC Virtual a través del cual las empresas pueden probar distintas aplicaciones (hasta 6 aplicaciones en el final de 2016 ) como servicio en la nube, siendo Owncloud la solución más demandada.
Asimismo, en este campo empresarial, los resultados de los estudios realizados por el Observatorio de la Sociedad de la Información y de la Modernización de Galicia (OSIMGA), sobre el uso de software libre en las empresas y empresas TIC de Galicia muestran una consolidación en el uso del software libre, con una leve tendencia al alza. Los datos correspondientes a 2016 muestran que el 85,7% de las empresas, el 49,8% de las microempresas y el 87,2% de las empresas TIC gallegas emplean software libre.

En el referente a las actuaciones dirigidas a la ciudadanía, un año más estuvieron centradas en la formación y la difusión para lo cual se contó con la colaboración del ecosistema gallego del software libre como son las Asociaciones de usuarios de Software Libre (AGUSL), la Asociación Gallega de Empresas de Software Libre (AGASOL), la Oficina de Software Libre del CIXUG o el Colegio Profesional de Ingeniería Técnica de Galicia (CPETIG).
En lo tocante a la formación, a través de los diferentes recursos con los que cuenta la Xunta de Galicia (Red CeMIT, CNTG, EGAP, CDTIC, etc…) y los distintos agentes implicados se impartieron más de 35.000 horas de formación en software libre a más de 47.000 personas.
En este campo hace falta considerar también el énfasis que desde la Amtega se viene realizando en la formación de nuestra juventud en software libre a través del proyecto Abalar. Asimismo, asociaciones como Ghandalf, GPUL, Xeopesca o Duende organizaron un año más diversas actividades para acercar el software libre al sector educativo y a la ciudadanía en general. En este sentido, es necesario tener en cuenta que para construir sólidas bases para la consolidación de esta apuesta hacia el futuro, resulta fundamental a formación en materia de software libre de las siguientes generaciones.

Finalmente, cabe mencionar que en el ámbito de la mejora de la administración pública, durante este año 2016 se avanzó en el plan de migración del puesto del empleado público, gracias al cual, la finales de 2016 un total de 3.200 puestos cuentan con LibreOffice como única solución ofimática instalada, con el consiguiente ahorro en licencias. Por otra parte, hace falta destacar la progresiva actualización y migración de los proyectos tecnológicos existentes en la Amtega a la plataforma de software corporativa donde se priman soluciones libres, plataforma que ya están empleando todos los nuevos desarrollos. Asimismo, se liberaron dos nuevos proyectos de software desarrollados por la administración pública y se resolvieron diversas consultas a través del servicio de asesoramiento al personal TIC de la administración pública para el uso, reutilización y liberación de software.

En el documento del balance se describen y se analizan con mayor nivel de detalle los distintos logros alcanzados.

miércoles, 16 marzo 2016

Plan de acción 2016 en materia de Software Libre

Vídeo

La Agenda Digital 2020 recoge el Software Libre como uno de los principios para la gestión eficiente de las distintas iniciativas.

El impulso del uso del software libre y de estándares abiertos y fomento de la reutilización de soluciones, serán herramientas para garantizar la interoperabilidad de los sistemas informáticos y acercar la tecnología a la sociedad evitando la dependencia de determinados proveedores TIC y los cuestes recurrentes.

En este contexto a Amtega continua manteniendo su apuesta por el uso del Software Libre plasmada en el plan de acción en software libre 2016 con los siguientes ejes de actuación principales:

  • Fomento de la reutilización del software en la administración pública.
  • Impulso de una oferta de soluciones basadas en software libre dirigida a las empresas.
  • Acercamiento del software libre al conjunto de la sociedad.

En torno a estos ejes de actuación se definen una serie de actuaciones, que cómo viene siendo habitual se desarrollarán a través de la colaboración con los distintos agentes del ecosistema del Software Libre gallegos.

En el eje de actuación de la propia administración pública, la Amtega continuará avanzando en el plan de migración del puesto del empleado público la ofimática libre; mantendrá su compromiso de publicación y liberación de dos nuevas soluciones de software desarrolladas por la Xunta de Galicia; y continuará con su apuesta por la reutilización de software y contenidos, impulsando entre los responsables TIC el conocimiento de casos de éxito de otras administraciones públicas y por otra parte fomentando el conocimiento de los casos de éxito propios, fuera de nuestra comunidad a través del Catálogo del CTT y de Joinup, el portal europeo de la reutilización.

La Xunta de Galicia seguirá siendo referencia y ejemplo de políticas de eficiencia y buen uso de tecnologías libres gracias a la implantación de soluciones de software libre en su infraestructura tecnológica con la consecución de ahorro y mejora de productividad, publicando el software que se desarrolla internamente como Software Libre de cara a fomentar su reutilización, estableciendo relaciones con otras administración y entidades #estatal y europeas para colaborar en materia de Software Libre.
Dentro del avance y mejora continuo de la y-administración, y con el objetivo de garantizar la interoperabilidad y la neutralidad tecnológica se continuará a trabajar para avanzar en la interoperabilidad con los sistemas informáticos de la administración pública, estableciendo entornos de referencia que permitan su uso con software libre.

Finalmente, se continuará con la prestación de servicios implantados en los últimos años en materia de asesoramiento en la implantación de Software Libre, formación en tecnologías libres a los empleados públicos y la promoción del uso de estándares abiertos en todos los nuevos desarrollos.

En el ámbito empresarial, un año más las actuaciones se enfocarán a promover la oferta de soluciones de calidad basadas en software libre dirigida a las empresas, para favorecer su mejora en eficacia y competitividad. Esta estrategia se canalizará a través de actuaciones desarrolladas en el Centro Demostrador TIC que continuará a ser el elemento vertebrador de las actuaciones de fomento de las TIC en general y del Software Libre en particular dirigidas al empresariado. Durante lo 2016 se reforzará el Centro Demostrador TIC Virtual con nuevas aplicaciones a la disposición de las empresas. Por supuesto, en consonancia con las demandas del sector empresarial, se continuará con la oferta de demostraciones y formación en Software Libre, así como asesoramiento particularizado a las pymes en cuanto a soluciones libres adaptadas a sus necesidades.

Finalmente, en el ámbito de la alfabetización y capacitación avanzada de la ciudadanía hace falta destacar las actuaciones que se promoverán a través de la Red CeMIT, la colaboración con las Asociaciones de Usuarios de Software Libre de Galicia, y en el ámbito educativo las actuaciones realizadas a través del proyecto Abalar, y aquellas en colaboración con el CIXUG en el campo universitario.

Se seguirán prestando los servicios implantados en los últimos años en materia de asesoramiento en la implantación de Software Libre y se seguirá haciendo también hincapié en la difusión tanto para empresas como para la ciudadanía, con nuevos servicios como boletines periódicos con noticias y casos de éxito de Software Libre o una agenda de actividades de Software Libre en Galicia.

En el plan se detallan las actividades a desarrollar en los distintos ejes de actuación, con el objetivo de que un año más puedan contribuir a alcanzar un sector empresarial más competitivo, una administración digital más eficiente y próxima a la ciudadanía y una sociedad con mayores competencias digitales.

miércoles, 16 marzo 2016

Informe de seguimento do Plan de acción 2015

Vídeo

A Amtega vén apostando dende o ano 2010 polo Software Libre como eixo fundamental sobre o que construír unha administración moderna e máis eficiente, fomentar o emprego das TIC entre o tecido empresarial galego, e facilitar o achegamento e capacitación da cidadanía ás novas tecnoloxías. Esta estratexia plásmase anualmente no Plan de Acción de Software Libre, no que se priorizan as iniciativas máis importantes para cumprir os obxectivos e metas fixadas, tendo en conta os puntos fortes e as oportunidades de mellora existentes na promoción e fomento do uso de Software Libre en Galicia.

No presente documento amósanse os principais logros acadados sobre os obxectivos planificados, agrupándoos nas tres liñas de actuación destacadas: Administración Pública, Tecido Empresarial e Cidadanía.

No ámbito da mellora da administración durante este ano 2015 avanzouse no plan de migración do posto do empregado público, grazas ao cal, a finais de 2015 un total de 1.520 postos contan con LibreOffice como única solución ofimática instalada, co conseguinte aforro en licenzas. Por outra parte, cómpre salientar a progresiva actualización e migración dos proxectos tecnolóxicos existentes na Amtega á plataforma de software corporativa onde se priman solucións libres, plataforma que, por suposto, xa empregan todos os novos desenvolvementos. Finalmente, no relativo á reutilización de solucións libres doutras administracións públicas, durante o ano 2015 consolidáronse proxectos como Notific@ ou o sistema de tramitación electrónica, que se basean na reutilización de software desenvolvido pola Junta de Andalucía.

No tocante á formación, durante o 2015 houbo un importante incremento da oferta formativa respecto do ano anterior, cun total de 4000 horas de formación en tecnoloxías libres a uns 3700 empregados ao servizo da administración pública.

No referente ao fomento do software libre no tecido empresarial galego, os estudos realizados polos OSIMGA amosan unha certa estabilidade no uso de software libre nas empresas da nosa comunidade, mantendo variacións moi lixeiras a maioría dos indicadores no sector TIC. Así a porcentaxe de empresas que empregan software libre sitúase en torno ao 85%. O elemento vertebrador das actuacións de fomento do software libre ás empresas, segue sendo o Centro Demostrador TIC de Galicia. Durante o ano 2015, o 60% das actuacións desenvolvidas polo mesmo estiveron relacionadas con tecnoloxías libres, supoñendo un incremento de case 20 puntos respecto do ano anterior. Así mesmo, o Centro Demostrador TIC Virtual, conta xa con 4 aplicacións que as empresas poden probar como servizo na nube.

Durante o 2015 cómpre destacar a celebración da xornada “(R)evoLuƧión”, organizada por AGASOL, centrada en amosar ao empresariado tic galego os modelos de negocio en torno ao software libre, e a LibreCon 2015 que se celebrou na Cidade da Cultura de Galicia, organizada por AGASOL, ASOLIF e o Clúster TIC, e que contou coa colaboración da Amtega.
Finalmente no ámbito da Cidadanía, as iniciativas impulsadas durante este último ano estiveron arredor da formación e da difusión, apoiándose no enorme ecosistema asociativo, que neste ámbito, se desenvolve en Galicia, como son as Asociacións de usuarios de Software Libre (AGUSL), a Asociación Galega de Empresas de Software Libre (AGASOL), a Oficina de Software Libre do CIXUG, o Colexio Profesional de Enxeñería Informática de Galicia (CPEIG), o Colexio Profesional de Enxeñería Técnica de Galicia (CPETIG), etc. As continuas sinerxías que dende a Amtega se veñen buscando con estes e outros colectivos, garanten unha maior porcentaxe de éxito nos obxectivos marcados.

Neste eido cómpre destacar a organización, por parte da asociación GPUL, da  Akademy 2015, a reunión anual da comunidade internacional de desenvolvedores e usuarios do contorno de escritorio KDE. Isto xunto coa celebración da LibreCon 2015, fixeron que Galicia fose novamente o epicentro do software libre a nivel internacional como xa acontecera no ano 2012 coa celebración da LSWC 2012 e a Guadec 2012.

No tocante á formación, a través dos diferentes recursos cos que conta a Xunta de Galicia (Rede CeMIT, CNTG, EGAP, CDTIC, etc…) impartíronse un total de máis de 31.000 horas de formación en software libre a máis de 39.500 persoas.

Para finalizar, non podemos esquecer os esforzos feitos para levar o software libre ao sector educativo, tanto a estudantes do sistema de ensinanza obrigatorio como do sistema universitario, así como para o propio profesorado, xa que non podemos esquecer que para que esta aposta se consolide no futuro é primordial a formación en materia de software libre das seguintes xeracións.

Estas son só unhas pinceladas dos avances máis salientables das actuacións desenvolvidas durante o ano 2015, que se describen máis polo miúdo no documento de Balance do Plan de Acción Software Libre do ano 2015.

Xunta

Xunta de Galicia, Información mantenida y publicada en internet por la Xunta de Galicia

Atención a la ciudadanía - Accesibilidad - Aviso legal - Mapa del portal