Martes, 11 Xullo 2023

Balance do plan de acción 2022

Vídeo

O plan de Software Libre recolle os compromisos, obxectivos e actividades promovidas dende a administración pública para o fomento do uso de Software Libre en Galicia. Unha tarefa importante deste plan é sen dúbida o seguimento continuo das actuacións así como a análise dos resultados e obxectivos acadados, como parte da estratexia de mellora continua na definición de novas actuacións dirixidas a incrementar o uso e o coñecemento das solucións tecnolóxicas baseadas no software libre, que poidan servir de ferramenta transversal para a consecución dos obxectivos definidos na Axenda Dixital 2030.

Así pois, neste documento preséntase o balance das actuacións para o fomento do software libre desenvolvidas durante o exercicio 2022, ano no que se realizaron ata 100 actuacións dirixidas tanto á cidadanía en xeral como ao sector empresarial en particular, así como á propia administración pública. Cómpre destacar que parte destas actuacións supuxeron arredor de 24.000 horas de formación en software libre a máis de 18.800 persoas.

No ámbito do tecido empresarial galego, destacar que o GaiásTech seguiu a ser o punto de referencia que aglutinou a maioría das actividades de fomento do software libre empresarial. Gran parte da súa oferta formativa estivo relacionada con tecnoloxías libres ou metodoloxías ou tecnoloxías TIC de carácter xenérico. Incorporouse unha nova solución ao GaiásTech Cloud, que conta xa cun total de 12 solucións. Pola súa parte dende o portal mancomun.gal reforzouse a difusión de solucións TIC cunha serie de podcast sobre ferramentas libres de interese para as empresas, un artigo tecnolóxico para fomentar a elección de software libre respecto a outras solucións de dixitalización dentro do programa Kit Dixital, e a realización de entrevistas de casos de éxito de implantación de solucións de software libre en empresas.

No relativo á cidadanía en xeral, podemos destacar que durante este ano mantívose a difusión a través do portal Mancomún, con máis de 400 novas publicadas. O podcast de Mancomún consolidouse como unha nova forma de difusión, que non deixa de medrar en oíntes. Pola súa parte, grazas á colaboración cos diferentes axentes do software libre de Galicia conseguiuse a realización dun total de 97 actividades ao longo da xeografía galega, superando as realizadas no 2021 e recuperando valores previos a pandemia de COVID19, onde se viran moi reducidas por motivo das restricións sanitarias e que, combinando formatos presencias e online, chegaron a un gran número de persoas. Todas estas actividades foron de carácter gratuíto e abertas ao público xeral, relacionadas con temáticas diversas tanto no ámbito do software como do hardware libre.

Por último, pero non menos importante, destacar no ámbito da administración pública, a liberación de dun novo proxecto como software libre por parte da Xunta de Galicia; a difusión e formación en software libre para o persoal ao servizo da administración así como a evolución continua da plataforma corporativa de desenvolvemento de aplicacións na que maioritariamente se inclúen solucións libres. Este ano tamén se publicou unha nova guía de boas prácticas para liberación de contidos e software, iniciativa pioneira por parte dunha administración pública, e que tivo moi boa acollida por parte da comunidade de Software Libre.

Martes, 11 Xullo 2023

Plan de Software Libre 2023

Vídeo

O plan de Software Libre recolle os compromisos, obxectivos e actividades promovidas dende a administración pública en colaboración cos axentes galegos do Software Libre para a difusión e o fomento do uso de Software Libre en Galicia en tres ámbitos principais de actuación: empresas, cidadanía e a propia administración pública.

A Oficina de Software Libre da Xunta de Galicia, encadrada na Área de Sociedade Dixital da AMTEGA, é a encargada de canalizar todas as accións recollidas neste plan, así como asesorar aos distintos axentes do goberno rexional en materia de software libre e datos abertos. Ofrece, ademais, labores de asesoramento e difusión a outras administracións locais, así como ao sector privado e á cidadanía.

O fomento do uso do Software Libre nas empresas é un dos ámbitos de actuación aos que a Amtega presta especial atención como medio para contribuír á mellora da eficacia e competitividade deste sector.

Ademais das actuacións coordinadas pola Oficina de Software Libre da Amtega, cóntase tamén coa colaboración de AGASOL (Asociación de Empresas Galegas de Software Libre).

Outro dos eixos nos que se enfocan as actuacións de fomento e difusión do software libre dende a Amtega é a cidadanía. Neste ámbito a Amtega manterá a colaboración cos diversos axentes do ecosistema galego do software libre, como as Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre (AGUSL), o Consorcio Interuniversitario de Galicia (CIXUG) e os Colexios Profesionais, para a organización de actividades de promoción de Software e Hardware Libre para diferentes colectivos da cidadanía. Destacando tamén as actuacións que se promoverán a través da Rede CeMIT.

No eido da administración pública, as principais liñas de actuación consistirán en manter a aposta pola reutilización de software libre para o desenvolvemento de novos servizos, mediante o asesoramento e a difusión entre os responsables TIC de casos de éxito doutras administracións públicas; a difusión dos casos de éxito propios fóra da nosa comunidade; así como o fomento da publicación e liberación de novas solucións de software desenvolvidas pola Xunta de Galicia.

O portal mancomun.gal manterase como o portal público de referencia na difusión de software libre en Galicia. Nel, a Oficina de Software Libre da Amtega recolle as novas e a actualidade do ecosistema galego, ademais de servir de canle a través da que se dará conta das actuacións promovidas pola Amtega para o fomento do software libre na comunidade.

Como se vén facendo de xeito habitual, a través do portal reforzaránse outras actuacións que se veñen levando a cabo para a difusión do software libre entre a cidadanía, incorporando novos medios de difusión e potenciando a elaboración de material audiovisual, que complemente as outras liñas de actuación, como entrevistas, videotitoriais, pílulas informativas ou reportaxes sobre eventos.

Mércores, 22 Xuño 2022

Plan de Software Libre 2022

Vídeo

A Amtega renova un ano máis a súa aposta polo software libre, mediante a realización de diversas actuacións que se desenvolverán para a difusión de solucións tecnolóxicas de software libre.O plan de Software Libre recolle os compromisos, obxectivos e actividades promovidas dende a administración pública en colaboración cos axentes galegos do Software Libre para a difusión e o fomento do uso de Software Libre en Galicia en tres ámbitos principais de actuación: cidadanía, empresas e a propia administración pública.

Estas actuacións serán desenvolvidas un ano máis contando coa colaboración de diferentes axentes do tecido do software libre en Galicia como son a asociación de empresas de software libre de Galicia (AGASOL), as asociacións de usuarios e usuarias de software libre (AGUSL), as universidades galegas (CIXUG), os colexios profesionais de informática, etc. Todos eles contarán co apoio da AMTEGA e a súa Oficina de Software Libre para maximizar a coordinación e obtención de resultados.

Dentro do ámbito empresarial, o GAIASTECH será o elemento central ao redor do que pivotarán as actuacións de fomento das TIC en xeral e do Software Libre en particular, con especial atención ás tecnoloxías emerxentes, que permitan enriquecer o tecido empresarial galego. As actuacións enfocaranse a promover a oferta de solucións de calidade baseadas en software libre dirixida ás empresas, a través de sesións de difusión no propio centro, a través da difusión no portal mancomun.gal e do resto de canles dixitais da Amtega. Os estudos do Observatorio da Sociedade da Información e Modernización de Galicia (OSIMGA) sobre a evolución do uso do software libre serven de base para coñecer e responder o máis axeitadamente posible as necesidades das empresas galegas.

Rede CeMIT, a colaboración coas AGUSL e o CIXUG no eido universitario. Reforzarase a difusión do software libre para a cidadanía, igual que no caso das empresas, a través do portal mancomun.gal, incorporando novos medios de difusión potenciando a elaboración de material audiovisual, que complemente as outras liñas de actuación.

Mércores, 16 Marzo 2022

Balance do plan de acción 2021

Vídeo

A avaliación das actividades realizadas así como a análise dos obxectivos alcanzados son dous piares fundamentais de toda estratexia de mellora continua. Por esta razón, a AMTEGA vén realizando cada ano estas dúas prácticas como eixo fundamental da súa política de software libre.

Así pois, neste documento preséntase o balance das actuacións para o fomento do software libre desenvolvidas durante o exercicio 2021. Así pois realizáronse 79 actuacións dirixidas tanto á cidadanía en xeral como ao sector empresarial en particular, así como á propia administración pública. Cómpre destacar que parte destas actuacións supuxeron case 25.000 horas de formación en software libre a preto de 17.200 persoas.

No ámbito do tecido empresarial galego, destacar que o Centro Demostrador TIC seguíu a ser o punto de referencia que aglutinou a maioría das actividades de fomento do software libre empresarial, ata a posta en funcionamento do GaiásTech na segunda metade do ano, pasando a asumir esta labor. Así podemos destacar, que case o 90% da súa oferta formativa estivo relacionada con tecnoloxías libres ou metodoloxías ou tecnoloxías TIC de carácter xenérico. Durante o 2021 algo máis de 150 empresas galegas participaron nas ac- tividades desenvolvidas sobre solucións de software libre. Incorporouse unha nova solución ao GaiásTech Cloud, que conta xa cun total de 11 solucións. Pola súa parte dende o portal reforzouse a difusión de solucións TIC, artigos tecnolóxicos, cunha serie sobre ciberseguridade, e entrevistas de casos de éxito de implantación de solucións de software libre en empresas.

No relativo á cidadanía en xeral, podemos destacar que durante este ano mantívose a di- fusión a través do portal Mancomún, con máis de 400 novas publicadas no mesmo. O podcast de Mancomún consolidouse como unha nova forma de difusión, que non deixa de medrar en oíntes. Pola súa parte, grazas á colaboración cos diferentes axentes do software libre de Galicia conseguiuse a realización dun total de 75 actividades ao longo da xeografía galega, duplicando as realizadas no 2020 onde se viran moi reducidas por motivo das restricións fronte á COVID19, e que combinando formatos presencias e online, chega- ron a un gran número de persoas. Todas estas actividades foron de carácter gratuíto e abertas ao público xeral relacionadas con temáticas diversas tanto no ámbito do software como do hardware libre.

Por último, pero non menos importante, destacar no ámbito da administración pública, a liberación de dun novo proxecto como software libre por parte da Xunta de Galicia; a difusión e formación en software libre para o persoal ao servizo da administración así como a evolución continua da plataforma corporativa de desenvolvemento de aplicacións na que maioritariamente se inclúen solucións libres.

Martes, 16 Marzo 2021

Plan de Software Libre 2021

Vídeo

A Amtega renova un ano máis a súa aposta polo uso do software libre. O plan de acción en software libre 2021 presentado neste documento recolle as distintas actuacións que se desenvolverán para o fomento, promoción e difusión de solucións tecnolóxicas baseadas en software libre no sector empresarial, o achegamento do software libre ao conxunto da sociedade e o fomento da reutilización do software na administración pública.

Estas actuacións serán desenvolvidas un ano máis contando coa colaboración de diferentes axentes do tecido do software libre en Galicia como son a asociación de empresas de software libre de Galicia (AGASOL), as asociacións de usuarios e usuarias de software libre (AGUSL), as universidades galegas (CIXUG), os colexios profesionais de informática, etc. Todos eles contarán co apoio da AMTEGA e a súa Oficina de Software Libre para maximizar a coordinación e obtención de resultados.

No ámbito empresarial, o Centro Demostrador TIC continuará a ser o elemento central ao redor do que pivotarán as actuacións de fomento das TIC en xeral e do Software Libre en particular. As actuacións enfocaranse a promover a oferta de solucións de calidade baseadas en software libre dirixida ás empresas, a través de sesións demostradoras no propio centro, a través da difusión a través do portal mancomun.gal ou a través da posta a disposición de novas solucións no Centro Demostrador TIC Virtual. Os estudos do Observatorio da Sociedade da Información e Modernización de Galicia (OSIMGA) sobre a evolución do uso do software libre serven de base para coñecer e responder o máis axeitadamente posible as necesidades das empresas galegas.

No eido da reutilización de software libre na administración pública, as principais liñas de actuación consistirán en manter a aposta pola reutilización de software para o desenvolvemento de novos servizos, a difusión entre os responsables TIC de casos de éxito doutras administracións públicas, a difusión dos casos de éxito propios fóra da nosa comunidade así como a publicación e liberación de dúas novas solucións de software desenvolvidas pola Xunta de Galicia.

Por ultimo, no ámbito da cidadanía cómpre destacar as actuacións que se promoverán a través da Rede CeMIT, a colaboración coas AGUSL e o CIXUG no eido universitario manteranse as actuacións de fomento e difusión do software libre. Reforzarase a difusión do software libre para a cidadanía, igual que no caso das empresas, a través do portal mancomun.gal, incorporando novos medios de difusión potenciando a elaboración de material audiovisual, que complemente as outras liñas de actuación.

Martes, 16 Marzo 2021

Balance do plan de acción 2020

Vídeo

A avaliación das actividades realizadas así como a análise dos obxectivos alcanzados son dous piares fundamentais de toda estratexia de mellora continua. Por esta razón, a AMTEGA vén realizando cada ano estas dúas prácticas como eixo fundamental da súa política de software libre.

Así pois, neste documento preséntase o balance das actuacións para o fomento do software libre desenvolvidas durante o exercicio 2020. A pesar das dificultades orixinadas polo COVID19 e as restricións motivadas polo ben da saúde pública, a gran maioría de obxectivos puidéronse ver cumpridos, adaptando as actuacións as circunstancias e con gran compromiso por parte de todo o tecido de software libre implicado.Así pois realizáronse 41 actuacións dirixidas tanto á cidadanía en xeral como ao sector empresarial en particular, así como á propia administración pública. Cómpre destacar que parte destas actuacións supuxeron máis de 25.000 horas de formación en software libre a preto de 19.500 persoas.

No ámbito do tecido empresarial galego, destacar que o Centro Demostrador TIC segue a ser o punto de referencia que aglutina a maioría das actividades de fomento do software libre empresarial. Así podemos destacar, que case o 90% da súa oferta formativa estivo relacionada con tecnoloxías libres ou metodoloxías ou tecnoloxías TIC de carácter xenérico. Durante o 2020 algo máis de 400 empresas galegas participaron nas actividades desenvolvidas sobre solucións de software libre. Incorporouse unha nova solución ao Centro Demostrador TIC Virtual, que conta xa cun total de 10 solucións. Pola súa parte dende o portal mancomun.gal reforzouse a difusión de solucións TIC, artigos tecnolóxicos e entrevistas de casos de éxito de interese para as empresas durante o 2020, con énfase especial no teletraballo.

No relativo á cidadanía en xeral, podemos destacar que durante este ano mantívose a difusión a través do portal Mancomún, con máis de 500 novas publicadas no mesmo. O podcast de Mancomún consolidouse como unha nova forma de difusión, que non deixa de medrar en oíntes. Pola súa parte, grazas á colaboración cos diferentes axentes do software libre de Galicia conseguiuse a realización dun total de 34 actividades ao longo da xeografía galega, que aínda que son un número menor co respecto a outros anos, por motivo das restricións fronte á COVID19, ao ser maiormente online, chegaron a un gran número de persoas. Todas estas actividades foron de carácter gratuíto e abertas ao público xeral relacionadas con temáticas diversas tanto no ámbito do software como do hardware libre.

Por último, pero non menos importante, destacar no ámbito da administración pública, a liberación de dous novos proxectos como software libre por parte da Xunta de Galicia; a difusión e formación en software libre para o persoal ao servizo da administración así como a evolución continua da plataforma corporativa de desenvolvemento de aplicacións na que maioritariamente se inclúen solucións libres.

Luns, 16 Marzo 2020

Plan de Software Libre 2020

Vídeo

A Amtega renova un ano máis a súa aposta polo uso do software libre. O plan de acción en software libre 2020 presentado neste documento recolle as distintas actuacións que se desenvolverán para o fomento, promoción e difusión de solucións tecnolóxicas baseadas en software libre no sector empresarial, o achegamento do software libre ao conxunto da sociedade e o fomento da reutilización do software na administración pública.

Estas actuacións serán desenvolvidas un ano máis contando coa colaboración de diferentes axentes do tecido do software libre en Galicia como son a asociación de empresas de software libre de Galicia (AGASOL), as asociacións de usuarios e usuarias de software libre (AGUSL), as universidades galegas (CIXUG), os colexios profesionais de informática, etc. Todos eles contarán co apoio da AMTEGA e a súa Oficina de Software Libre para maximizar a coordinación e obtención de resultados.

No ámbito empresarial, o Centro Demostrador TIC continuará a ser o elemento central ao redor do que pivotarán as actuacións de fomento das TIC en xeral e do Software Libre en particular. As actuacións enfocaranse a promover a oferta de solucións de calidade baseadas en software libre dirixida ás empresas, a través de sesións demostradoras no propio centro, a través da difusión a través do portal mancomun.gal ou a través da posta a disposición de novas solucións no Centro Demostrador TIC Virtual. Os estudos do Observatorio da Sociedade da Información e Modernización de Galicia (OSIMGA) sobre a evolución do uso do software libre serven de base para coñecer e responder o máis axeitadamente posible as necesidades das empresas galegas.

No eido da reutilización de software libre na administración pública, as principais liñas de actuación consistirán en manter a aposta pola reutilización de software para o desenvolvemento de novos servizos, a difusión entre os responsables TIC de casos de éxito doutras administracións públicas, a difusión dos casos de éxito propios fóra da nosa comunidade así como a publicación e liberación de dúas novas solucións de software desenvolvidas pola Xunta de Galicia.

Por ultimo, no ámbito da cidadanía cómpre destacar as actuacións que se promoverán a través da Rede CeMIT, a colaboración coas AGUSL e o CIXUG no eido universitario manteranse as actuacións de fomento e difusión do software libre. Reforzarase a difusión do software libre para a cidadanía, igual que no caso das empresas, a través do portal mancomun.gal, incorporando novos medios de difusión potenciando a elaboración de material audiovisual, que complemente as outras liñas de actuación.

Luns, 16 Marzo 2020

Balance do plan de acción 2019

Vídeo

A avaliación das actividades realizadas así como a análise dos obxectivos alcanzados son dous piares fundamentais de toda estratexia de mellora continua. Por esta razón, a AMTEGA vén realizando cada ano estas dúas prácticas como eixo fundamental da súa política de software libre.

Neste documento recóllense pois as principais actuacións levadas a cabo durante o ano 2019 e os principais fitos alcanzados no impulso e difusión do software libre.

O plan de Software Libre 2019 materializouse coa realización de máis de 130 actuacións dirixidas tanto á cidadanía en xeral como ao sector empresarial en particular, así como á propia administración pública. Cómpre destacar que parte destas actuacións supuxeron unhas 28.700 horas de formación en software libre a preto de 27.500 persoas.

No ámbito do tecido empresarial galego, destacar que o Centro Demostrador TIC segue a ser o punto de referencia que aglutina a maioría das actividades de fomento do software libre empresarial. Así podemos destacar, que case o 90% da súa oferta formativa estivo relacionada con tecnoloxías libres ou metodoloxías ou tecnoloxías TIC de carácter xenérico. Durante o 2019 case 150 empresas galegas participaron nas actividades desenvolvidas sobre solucións de software libre. Incorporouse unha nova solución ao Centro Demostrador TIC Virtual, que conta xa cun total de 9 solucións. Pola súa parte dende o portal mancomun.gal reforzouse a difusión de solucións TIC, artigos tecnolóxicos e entrevistas de casos de éxito de interese para as empresas durante o 2019. O estudo da presenza do software libre no tecido empresarial confirma novamente que estas actuacións non só están a ser efectivas senón que continúan a ser as máis demandadas polo empresariado.

No relativo á cidadanía en xeral, podemos destacar que durante este ano reforzouse a difusión a través do portal mancomún, case triplicando o número de novas publicadas no mesmo. Ademais iniciouse a publicación dun podcast periódico co obxectivo de chegar a máis público, máis afeito a outros modos de consumición de información. Pola súa parte, grazas á colaboración cos diferentes axentes do software libre de Galicia conseguiuse a realización dun total de 123 actividades ao longo da xeografía galega. Todas estas actividades foron de carácter gratuíto e abertas ao público xeral relacionadas con temáticas diversas tanto no ámbito do software como do hardware libre.

Por último, pero non menos importante, destacar no ámbito da administración pública, a liberación dun novo proxecto como software libre por parte da Xunta de Galicia; a difusión e formación en software libre para o persoal ao servizo da administración así como a evolución continua da plataforma corporativa de desenvolvemento de aplicacións na que maioritariamente se inclúen solucións libres.

Sábado, 16 Marzo 2019

Plan de Software Libre 2019

Vídeo

O Plan anual de Software Libre recolle todas a actuacións que levarán a cabo os distintos axentes para o fomento, promoción e difusión desta forma de entender o desenvolvemento de software e hardware, en aberto e a través da colaboración.

As actuacións aquí recollidas son levadas a cabo polos diferentes axentes que conforman o tecido de software libre en Galicia, asociacións de usuarias e usuarios de software libre, asociacións de empresas, colexios profesionais, universidades, etc… todas elas apoiadas pola administración a través da AMTEGA e a súa Oficina de Software Libre, exercendo como cabeza tractora para que todas estas actuacións cheguen aos seus destinatarios: A propia administración pública, o tecido empresarial e a cidadanía.

O impulso do software libre, que representa a innovación, a aposta polos estándares abertos, que permiten a interacción entre sistemas sen prexuízo da escolla tecnolóxica, e o fomento da reutilización de solucións, son as tres claves que permiten o impulso da sociedade da información nesta nova era na que nos atopamos xa de cheo.

O tecido galego de software libre é o encargado desta difusión a través de diferentes actividades repartidas a través de toda a xeografía galega. Este tecido, rico en variedades e formas, permite a través de actividades locais, orientadas a perfís diferentes, sumar e alcanzar a unha grande cantidade de público obxectivo, garantindo así unha importante oferta para todo tipo de colectivos.

impulso polo uso de ferramentas de software libre na propia administración permite tamén un maior grao de cumprimento do uso de estándares abertos, o que permite que a comunicación entre os diferentes sistemas e tamén entre os diversos actores coa administración sexa máis sinxela.

O fomento da reutilización de solucións implica primeiro a necesidade de establecer unha vixilancia tecnolóxica, entendida como a necesidade de coñecer as iniciativas que se están a levar a cabo en outras administracións, así como as novas ferramentas dispoñibles. A través da Oficina de software libre da Amtega lévase a cabo esta vixilancia tecnolóxica que da lugar por exemplo á publicación mensual de dous boletíns con información sobre o uso de ferramentas de software libre e casos de éxito enfocados tanto á propia administración como ao tecido empresarial galego.

Pero para que se poidan reutilizar solucións, estas teñen que ser publicadas con licenzas de software libre. Por iso, a Xunta de Galicia ten o compromiso de publicar anualmente dúas solucións propias a través de licenzas de software libre, fomentado a súa reutilización así como a colaboración entre administracións para a súa mellora.

A difusión e posta en coñecemento das ferramentas dispoñibles no ámbito do software libre, así como os exemplos do seu uso por parte doutras entidades é determinante para a súa adopción. Por iso o portal Mancomún segue a xogar un papel moi importante ano tras ano na estratexia de difusión de software libre. Este portal seguirá a medrar, recollendo información sobre novas solucións e casos de éxito. Ademais adaptarase aos hábitos de consumo de información, ofrecendo o seu contido en formatos diversos, novas, artigos técnicos, comparativas, listados de solucións, boletíns, e tamén empezando a incorporar novos tipos de contido máis demandados actualmente como son os multimedia, a través do seu podcast, formato sonoro no que se recollan resumos da actividade no portal, entrevistas e resumos de eventos que teñen lugar no mundo do software libre.

Sábado, 16 Marzo 2019

Balance do plan de acción 2018

Vídeo

A avaliación das actividades realizadas así como a análise dos obxectivos alcanzados son dous piares fundamentais de toda estratexia de mellora continua. Por esta razón, a AMTEGA vén realizando cada ano estas dúas prácticas como eixo fundamental da súa política de software libre.

Neste documento recóllense pois as principais actuacións levadas a cabo durante o ano 2018 e os principais fitos alcanzados no impulso e difusión do software libre.

No ámbito das administracións públicas, destaca a reutilización e liberación de software como unha das políticas fundamentais no ámbito da administración pública. Este ano liberouse un novo proxecto como software libre por parte da Xunta de Galicia.

No que respecta ás actuacións dirixidas ao tecido empresarial galego, destacar que o Centro Demostrador TIC segue a ser o punto de referencia que aglutina a maioría delas. O 95% da oferta formativa impartida estivo relacionada con tecnoloxías libres ou ben con metodoloxías ou tecnoloxías TIC de carácter xenérico. Durante o 2018 un total de 122 empresas galegas beneficiáronse da participación nas actividades desenvolvidas sobre solucións de software libre. O Centro Demostrador TIC Virtual incorporou unha nova solución ao seu catálogo. Pola súa parte a difusión de solucións TIC, artigos tecnolóxicos e entrevistas de casos de éxito tivo un importante impulso no portal mancomun.gal durante o 2018.

O estudo da presenza do software libre no tecido empresarial demostra que estas actuacións están a ser efectivas. Así o uso de software libre nas empresas galegas continúa a ser moi alto cun aproximadamente 90% de empresas de máis de 10 empregados as que usan software libre nos seus equipos e un 60% no caso das microempresas galegas.

No relativo á cidadanía en xeral, podemos destacar que durante este ano continuouse mellorando o portal Mancomún, tanto en contidos como en organización dos mesmos. Pola súa parte, grazas á colaboración cos diferentes axentes do software libre de Galicia conseguiuse a realización dun total de 121 actividades ao longo da xeografía galega. Todas estas actividades foron de carácter gratuíto e abertas ao público xeral relacionadas con temáticas diversas tanto no ámbito do software como do hardware libre.

Por último, no apartado de formación cómpre destacar que durante o ano 2018 participaron unhas 31350 persoas en actividades de formación e difusión de software libre nun total de máis de 41800 horas.

Venres, 16 Marzo 2018

Plan de Software Libre 2018

Vídeo

A Axenda Dixital 2020 recolle o Software Libre como unha ferramenta transversal para a consecución dos obxectivos marcados.

O impulso do uso do software libre e de estándares abertos e fomento da reutilización de soluciónsserán ferramentas para garantir a interoperabilidade dos sistemas informáticos e achegar a tecnoloxía á sociedade evitando a dependencia de determinados provedores TIC e os custes recorrentes.

Neste contexto a Amtega mantén a súa aposta polo uso do Software Libre, plasmada neste plan de acción de software libre 2018, investindo no seu fomento como recurso para mellorar a eficacia acadada na administración.

Os eixes principais de actuación son a administración pública, o tecido empresarial e a cidadanía, e en torno a estes eixes de actuación defínense unha serie de accións, que como vén sendo habitual desenvolveranse en colaboración con distintos axentes do ecosistema do Software Libre galegos.

No eixe de actuación da propia administración pública, a Amtega impulsa a reutilización de software e contidos e achega aos responsables TIC información sobre casos de éxito doutras administracións públicas, ademais de facer difusión dos casos de éxito propios. Tamén se promove a reutilización a través da sindicación da forxa de mancomún co Catálogo do CTT e de Joinup, o portal europeo da reutilización.

A Xunta de Galicia quere ser referencia e exemplo de políticas de eficiencia e bo uso de tecnoloxías libres grazas á implantación de solucións de software libre na súa infraestrutura tecnolóxica, que reportan un considerable aforro e mellora de produtividade. Neste sentido, adquírese o compromiso de publicar o software que se desenvolve internamente como Software Libre, co obxectivo de fomentar a súa reutilización e establecer relacións con outras administracións e entidades estatais e europeas para colaborar en materia de Software Libre. Este compromiso implica a publicación de dúas novas solucións de software desenvolvidas pola Xunta de Galicia.

Ademais, continuarase coa prestación de servizos implantados nos últimos anos en materia de asesoramento na implantación de Software Libre, formación en tecnoloxías libres aos empregados públicos e a promoción do uso de estándares abertos en todos os novos desenvolvementos.

No ámbito empresarial, o Centro Demostrador TIC é o elemento vertebrador das actuacións de fomento das TIC en xeral e do Software Libre en particular. As actuacións enfocaranse a promover a oferta de solucións de calidade baseadas en software libre dirixida ás empresas, para favorecer a súa mellora en eficacia e competitividade. Esta actividade será reforzada ademais co Centro Demostrador TIC Virtual potenciando o seu actual catálogo de solucións libres con novas aplicacións á disposición das empresas, buscando sempre aquelas que sexan máis demandas polas empresas, atendendo aos estudos do Observatorio da Sociedade da Información e Modernización de Galicia (OSIMGA) como base para coñecer e responder o máis axeitadamente posible as necesidades das empresas galegas.

Por outra banda, no ámbito da alfabetización e capacitación avanzada da cidadanía cómpre destacar as actuacións que se promoverán a través da Rede CeMIT, a colaboración coas Asociacións de Usuarios de Software Libre de Galicia, e no ámbito educativo as actuacións realizadas a través do proxecto Abalar, e aquelas en colaboración co CIXUG no eido universitario.

Por último, seguirase facendo fincapé na difusión do software libre tanto para empresas como para a cidadanía, con novos servizos como boletíns periódicos con novas e casos de éxito de Software Libre, mantendo como referencia de software libre en Galicia o portal Mancomun.

Venres, 16 Marzo 2018

Balance do plan de acción 2017

Vídeo

A avaliación das actividades realizadas e o exame de obxectivos alcanzados son dous piares fundamentais de toda estratexia de mellora continua. Así, a AMTEGA vén realizando cada ano estas dúas prácticas como eixo fundamental da súa política de software libre, presentando a través deste balance, as iniciativas levadas a cabo e os principais fitos alcanzados no impulso e difusión do software libre.

Estas iniciativas enmárcanse na estratexia recollida na Axenda Dixital de Galicia 2020 (ADG2020), na que o software libre aparece como un dos principios fundamentais para acadar a xestión eficiente da administración.

O impulso do uso do software libre e de estándares abertos e o fomento da reutilización de solucións, serán ferramentas para garantir a interoperabilidade dos sistemas informáticos e achegar a tecnoloxía á sociedade evitando a dependencia de determinados provedores TIC e os custos recorrentes.

Neste documento recóllense as principais actuacións levadas a cabo durante o ano 2017, atendendo ao recollido no Plan de Acción de Software Libre, divididas entre tres eixes fundamentais: A administración pública, o tecido empresarial e a cidadanía.

No ámbito das administracións públicas, destaca o proceso de migración progresivo dos postos de traballo cara ao paquete ofimático corporativo LibreOffice, co obxectivo de consolidalo como o software ofimático de referencia dentro dos criterios corporativos para a homoxeneización dos postos instalados.

A reutilización e liberación de software segue a ser unha das políticas fundamentais no ámbito da administración pública. Este ano liberáronse dous novos proxectos como software libre por parte da Xunta de Galicia, no que cómpre salientar ademais a colaboración coa comunidade de Ansible cunha contribución directa no proxecto upstream.

Centro Demostrador TIC segue a ser o punto de referencia que aglutina a maioría de actuacións dedicadas ao tecido empresarial galego. Máis de 70 empresas galegas beneficiáronse das súas actividades durante o ano 2017, así mesmo destaca tamén o Centro Demostrador TIC Virtual, no que se despregaron dúas novas solucións de software libre, dispoñibles para que calquera persoa ou entidade as poida avaliar de xeito sinxelo e sen necesidade dunha infraestrutura propia.

O software libre segue a medrar en presenza dentro do tecido empresarial, como se demostra a través dos estudos do Observatorio da Sociedade da Información e da Modernización de Galicia (OSIMGA). Nos datos correspondentes ao ano 2017 amósase una tendencia crecente no emprego de software libre, chegando xa ata case un 55% nas empresas de menos de 9 empregados, e ata máis do 88% nas de máis de 10 empregados.

No tocante ao apartado da cidadanía, este 2017 foi o ano da actualización do portal Mancomún, sitio web que aglutina toda a información relativa ao software libre en Galicia dende hai máis de 10 anos.

A través dos diferentes convenios de colaboración cos axentes do software libre en Galicia, leváronse a cabo máis de 100 actividades en diferentes puntos de Galicia, abertas para todo o público, relacionadas con diversas temáticas tanto no ámbito do software como do hardware libre.

No apartado de formación cómpre destacar que no ano 2017 leváronse a cabo a través da Rede CeMIT máis de 3.700 activades nas que participaron algo máis de 30.000 persoas, das cales practicamente a súa totalidade (o 99%) estivo relacionada con ferramentas de software libre.

Xoves, 16 Marzo 2017

Plan de software libre 2017

Vídeo

O plan de acción en software libre 2017 mantén como eixos principais de actuación:

  • Fomento de solucións tecnolóxicas baseadas en software libre no sector empresarial.
  • Achegamento do software libre ao conxunto da sociedade.
  • Fomento da reutilización do software na administración pública.

No ámbito empresarial, as actuacións centraranse en potenciar a oferta de solucións tecnolóxicas de calidade dirixidas ás empresas, para favorecer a súa mellora en eficacia e competitividade, primando por suposto as tecnoloxías libres. Como se vén realizando nos últimos anos, estas actuacións desenvolveranse a través do Centro Demostrador TIC como elemento vertebrador das actuacións da Amtega relacionadas co fomento das TIC en xeral e co software libre en particular, dirixidas ao empresariado. Durante o 2017 incrementarase a oferta do Centro Demostrador TIC Virtual con dúas novas aplicacións á disposición das empresas. Ademais, en consonancia coas demandas do sector empresarial, continuarase coa oferta de demostracións e formación en software libre, así como asesoramento particularizado ás pemes en canto a solucións libres adaptadas ás súas necesidades, a través do MapaTIC.gal. Destacar así mesmo a elaboración dun boletín periódico de software libre para empresas que se difundirá a través do portal mancomun.gal.

No ámbito da alfabetización e capacitación avanzada da cidadanía destacar as actuacións que se promoverán a través da Rede CeMIT, a colaboración coas Asociacións de Usuarios de Software Libre de Galicia, e no ámbito educativo as actuacións realizadas a través do proxecto Abalar, e aquelas en colaboración co CIXUG no eido universitario.
Seguiranse a prestar os servizos implantados nos últimos anos en materia de asesoramento na implantación de software libre e seguirase facendo tamén fincapé na difusión tanto para empresas como para a cidadanía.

No eixo de actuación da propia administración pública, a Amtega continuará avanzando no plan de migración do posto do empregado público a ofimática libre, que se prevé que desenvolva a súa última fase durante o ano 2017; manterá o seu compromiso de publicación e liberación de dúas novas solucións de software desenvolvidas pola Xunta de Galicia; e continuará coa súa aposta pola reutilización de software e contidos, impulsando entre os responsables TIC o coñecemento de casos de éxito doutras administracións públicas e por outra parte fomentando o coñecemento dos casos de éxito propios, fóra da nosa comunidade a través do Catálogo do CTT e de Joinup, o portal europeo da reutilización.
A Xunta de Galicia seguirá a ser referencia e exemplo de políticas de eficiencia e bo uso de tecnoloxías libres grazas á implantación de solucións de software libre na súa infraestrutura tecnolóxica coa consecución de aforro e mellora de produtividade, publicando o software que se desenvolve internamente como software libre de cara a fomentar a súa reutilización, establecendo relacións con outras administración e entidades estatais e europeas para colaborar en materia de software libre.
Finalmente, continuarase coa prestación de servizos implantados nos últimos anos en materia de asesoramento na implantación de software libre, formación en tecnoloxías libres aos empregados públicos e a promoción do uso de estándares abertos en todos os novos desenvolvementos.

Xoves, 16 Marzo 2017

Balance do plan de acción 2016

Vídeo

Neste informe de seguimento do plan de acción 2016 amósanse os principais logros acadados no ano nos tres eixos de actuación principais: Tecido empresarial, cidadanía e administración pública.

No referente ao fomento do software libre no tecido empresarial galego, o Centro Demostrador TIC de Galicia continúa a ser o eixo vertebrador das distintas iniciativas de fomento de software libre nas empresas. En conxunto, durante o ano 2016 mantívose a liña do ano anterior, con máis da metade das actividades organizadas relacionadas co software libre. En particular, cómpre salientar os resultados do CDTIC Virtual a través do cal as empresas poden probar distintas aplicacións (ata 6 aplicacións no final de 2016 ) como servizo na nube, sendo Owncloud a solución máis demandada.
Así mesmo, neste eido empresarial, os resultados dos estudos realizados polo Observatorio da Sociedade da Información e da Modernización de Galicia (OSIMGA), sobre o uso de software libre nas empresas e empresas TIC de Galicia amosan unha consolidación no uso do software libre, cunha leve tendencia á alza. Os datos correspondentes a 2016 amosan que o 85,7% das empresas, o 49,8% das microempresas e o 87,2% das empresas TIC galegas empregan software libre.

No referente ás actuacións dirixidas á cidadanía, un ano máis estiveron centradas na formación e a difusión para o que se contou coa colaboración do ecosistema galego do software libre como son as Asociacións de usuarios de Software Libre (AGUSL), a Asociación Galega de Empresas de Software Libre (AGASOL), a Oficina de Software Libre do CIXUG ou o Colexio Profesional de Enxeñería Técnica de Galicia (CPETIG).
No tocante á formación, a través dos diferentes recursos cos que conta a Xunta de Galicia (Rede CeMIT, CNTG, EGAP, CDTIC, etc…) e os distintos axentes implicados impartíronse máis de 35.000 horas de formación en software libre a máis de 47.000 persoas.
Neste eido cómpre considerar tamén a énfase que dende a Amtega se vén realizando na formación da nosa mocidade en software libre a través do proxecto Abalar. Así mesmo, asociacións como Ghandalf, GPUL, Xeopesca ou Trasno organizaron un ano máis diversas actividades para achegar o software libre ao sector educativo e á cidadanía en xeral. Neste sentido, é necesario ter en conta que para construír sólidos alicerces para a consolidación desta aposta cara ao futuro, resulta fundamental a formación en materia de software libre das seguintes xeracións.

Finalmente, cabe mencionar que no ámbito da mellora da administración pública, durante este ano 2016 avanzouse no plan de migración do posto do empregado público, grazas ao cal, a finais de 2016 un total de 3.200 postos contan con LibreOffice como única solución ofimática instalada, co conseguinte aforro en licenzas. Por outra parte, cómpre salientar a progresiva actualización e migración dos proxectos tecnolóxicos existentes na Amtega á plataforma de software corporativa onde se priman solucións libres, plataforma que xa están a empregar todos os novos desenvolvementos. Así mesmo, liberáronse dous novos proxectos de software desenvolvidos pola administración pública e resolvéronse diversas consultas a través do servizo de asesoramento ao persoal TIC da administración pública para o uso, reutilización e liberación de software.

No documento do balance descríbense e analízanse con maior nivel de detalle os distintos logros acadados.

Mércores, 16 Marzo 2016

Plan de acción 2016 en materia de Software Libre

Vídeo

A Axenda Dixital 2020 recolle o Software Libre como un dos principios para a xestión eficiente das distintas iniciativas.

O impulso do uso do software libre e de estándares abertos e fomento da reutilización de solucións, serán ferramentas para garantir a interoperabilidade dos sistemas informáticos e achegar a tecnoloxía á sociedade evitando a dependencia de determinados provedores TIC e os custes recorrentes.

Neste contexto a Amtega continua mantendo a súa aposta polo uso do Software Libre plasmada no plan de acción en software libre 2016 cos seguintes eixos de actuación principais:

  • Fomento da reutilización do software na administración pública.
  • Impulso dunha oferta de solucións baseadas en software libre dirixida ás empresas.
  • Achegamento do software libre ao conxunto da sociedade.

En torno a estes eixos de actuación defínense unha serie de actuacións, que como vén sendo habitual desenvolveranse a través da colaboración cos distintos axentes do ecosistema do Software Libre galegos.

No eixo de actuación da propia administración pública, a Amtega continuará avanzando no plan de migración do posto do empregado público a ofimática libre; manterá o seu compromiso de publicación e liberación de dúas novas solucións de software desenvolvidas pola Xunta de Galicia; e continuará coa súa aposta pola reutilización de software e contidos, impulsando entre os responsables TIC o coñecemento de casos de éxito doutras administracións públicas e por outra parte fomentando o coñecemento dos casos de éxito propios, fóra da nosa comunidade a través do Catálogo do CTT e de Joinup, o portal europeo da reutilización.

A Xunta de Galicia seguirá a ser referencia e exemplo de políticas de eficiencia e bo uso de tecnoloxías libres grazas á implantación de solucións de software libre na súa infraestrutura tecnolóxica coa consecución de aforro e mellora de produtividade, publicando o software que se desenvolve internamente como Software Libre de cara a fomentar a súa reutilización, establecendo relacións con outras administración e entidades estatais e europeas para colaborar en materia de Software Libre.
Dentro do avance e mellora continua da e-administración, e co obxectivo de garantir a interoperabilidade e a neutralidade tecnolóxica continuarase a traballar para avanzar na interoperabilidade cos sistemas informáticos da administración pública, establecendo contornas de referencia que permitan o seu uso con software libre.

Finalmente, continuarase coa prestación de servizos implantados nos últimos anos en materia de asesoramento na implantación de Software Libre, formación en tecnoloxías libres aos empregados públicos e a promoción do uso de estándares abertos en todos os novos desenvolvementos.

No ámbito empresarial, un ano máis as actuacións enfocaranse a promover a oferta de solucións de calidade baseadas en software libre dirixida ás empresas, para favorecer a súa mellora en eficacia e competitividade. Esta estratexia canalizarase a través de actuacións desenvolvidas no Centro Demostrador TIC que continuará a ser o elemento vertebrador das actuacións de fomento das TIC en xeral e do Software Libre en particular dirixidas ao empresariado. Durante o 2016 reforzarase o Centro Demostrador TIC Virtual con novas aplicacións á disposición das empresas. Por suposto, en consonancia coas demandas do sector empresarial, continuarase coa oferta de demostracións e formación en Software Libre, así como asesoramento particularizado ás pemes en canto a solucións libres adaptadas ás súas necesidades.

Finalmente, no ámbito da alfabetización e capacitación avanzada da cidadanía cómpre destacar as actuacións que se promoverán a través da Rede CeMIT, a  colaboración coas Asociacións de Usuarios de Software Libre de Galicia, e no ámbito educativo as actuacións realizadas a través do proxecto Abalar, e aquelas en colaboración co CIXUG no eido universitario.

Seguiranse a prestar os servizos implantados nos últimos anos en materia de asesoramento na implantación de Software Libre e seguirase facendo tamén fincapé na difusión tanto para empresas como para a cidadanía, con novos servizos como boletíns periódicos con novas e casos de éxito de Software Libre ou una axenda de actividades de Software Libre en Galicia.

No plan detállanse as actividades a desenvolver nos distintos eixos de actuación, co obxectivo de que un ano máis poidan contribuír a acadar un sector empresarial máis competitivo, unha administración dixital máis eficiente e próxima á cidadanía e unha sociedade con maiores competencias dixitais.

Mércores, 16 Marzo 2016

Informe de seguimento do Plan de acción 2015

Vídeo

A Amtega vén apostando dende o ano 2010 polo Software Libre como eixo fundamental sobre o que construír unha administración moderna e máis eficiente, fomentar o emprego das TIC entre o tecido empresarial galego, e facilitar o achegamento e capacitación da cidadanía ás novas tecnoloxías. Esta estratexia plásmase anualmente no Plan de Acción de Software Libre, no que se priorizan as iniciativas máis importantes para cumprir os obxectivos e metas fixadas, tendo en conta os puntos fortes e as oportunidades de mellora existentes na promoción e fomento do uso de Software Libre en Galicia.

No presente documento amósanse os principais logros acadados sobre os obxectivos planificados, agrupándoos nas tres liñas de actuación destacadas: Administración Pública, Tecido Empresarial e Cidadanía.

No ámbito da mellora da administración durante este ano 2015 avanzouse no plan de migración do posto do empregado público, grazas ao cal, a finais de 2015 un total de 1.520 postos contan con LibreOffice como única solución ofimática instalada, co conseguinte aforro en licenzas. Por outra parte, cómpre salientar a progresiva actualización e migración dos proxectos tecnolóxicos existentes na Amtega á plataforma de software corporativa onde se priman solucións libres, plataforma que, por suposto, xa empregan todos os novos desenvolvementos. Finalmente, no relativo á reutilización de solucións libres doutras administracións públicas, durante o ano 2015 consolidáronse proxectos como Notific@ ou o sistema de tramitación electrónica, que se basean na reutilización de software desenvolvido pola Junta de Andalucía.

No tocante á formación, durante o 2015 houbo un importante incremento da oferta formativa respecto do ano anterior, cun total de 4000 horas de formación en tecnoloxías libres a uns 3700 empregados ao servizo da administración pública.

No referente ao fomento do software libre no tecido empresarial galego, os estudos realizados polos OSIMGA amosan unha certa estabilidade no uso de software libre nas empresas da nosa comunidade, mantendo variacións moi lixeiras a maioría dos indicadores no sector TIC. Así a porcentaxe de empresas que empregan software libre sitúase en torno ao 85%. O elemento vertebrador das actuacións de fomento do software libre ás empresas, segue sendo o Centro Demostrador TIC de Galicia. Durante o ano 2015, o 60% das actuacións desenvolvidas polo mesmo estiveron relacionadas con tecnoloxías libres, supoñendo un incremento de case 20 puntos respecto do ano anterior. Así mesmo, o Centro Demostrador TIC Virtual, conta xa con 4 aplicacións que as empresas poden probar como servizo na nube.

Durante o 2015 cómpre destacar a celebración da xornada “(R)evoLuƧión”, organizada por AGASOL, centrada en amosar ao empresariado tic galego os modelos de negocio en torno ao software libre, e a LibreCon 2015 que se celebrou na Cidade da Cultura de Galicia, organizada por AGASOL, ASOLIF e o Clúster TIC, e que contou coa colaboración da Amtega.
Finalmente no ámbito da Cidadanía, as iniciativas impulsadas durante este último ano estiveron arredor da formación e da difusión, apoiándose no enorme ecosistema asociativo, que neste ámbito, se desenvolve en Galicia, como son as Asociacións de usuarios de Software Libre (AGUSL), a Asociación Galega de Empresas de Software Libre (AGASOL), a Oficina de Software Libre do CIXUG, o Colexio Profesional de Enxeñería Informática de Galicia (CPEIG), o Colexio Profesional de Enxeñería Técnica de Galicia (CPETIG), etc. As continuas sinerxías que dende a Amtega se veñen buscando con estes e outros colectivos, garanten unha maior porcentaxe de éxito nos obxectivos marcados.

Neste eido cómpre destacar a organización, por parte da asociación GPUL, da  Akademy 2015, a reunión anual da comunidade internacional de desenvolvedores e usuarios do contorno de escritorio KDE. Isto xunto coa celebración da LibreCon 2015, fixeron que Galicia fose novamente o epicentro do software libre a nivel internacional como xa acontecera no ano 2012 coa celebración da LSWC 2012 e a Guadec 2012.

No tocante á formación, a través dos diferentes recursos cos que conta a Xunta de Galicia (Rede CeMIT, CNTG, EGAP, CDTIC, etc…) impartíronse un total de máis de 31.000 horas de formación en software libre a máis de 39.500 persoas.

Para finalizar, non podemos esquecer os esforzos feitos para levar o software libre ao sector educativo, tanto a estudantes do sistema de ensinanza obrigatorio como do sistema universitario, así como para o propio profesorado, xa que non podemos esquecer que para que esta aposta se consolide no futuro é primordial a formación en materia de software libre das seguintes xeracións.

Estas son só unhas pinceladas dos avances máis salientables das actuacións desenvolvidas durante o ano 2015, que se describen máis polo miúdo no documento de Balance do Plan de Acción Software Libre do ano 2015.

Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal